przedsiębiorczość


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.

1 421

-0,81%

do roku 20194 146

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

197

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

174

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mosina stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2020 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Mosiny są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca uległa niewielkiemu pogorszeniu i wyniosła 1.420,59 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 1.432,14.

bezrobocie


Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym na rynku pracy i przez pandemię COVID-19 zmienił się znacząco. Stopa bezrobocia, na 31.12.2020 roku w mieście Poznań i w Powiecie Poznańskim wyniosła 2 % i była wyższa o 0,8% od analogicznego okresu w roku 2019.


Na terenie Gminy Mosina na dzień 31.12.2020 roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu było 378 osób ogółem. Wśród osób bezrobotnych były:

 • 222 kobiety;

 • 73 osoby do 30 roku życia;

 • 102 osoby powyżej 50 roku życia;

 • 115 osób długotrwale bezrobotnych;

 • 10 niepełnosprawnych;

 • 91 pobierających zasiłki.


Status osoby poszukającej pracy posiadało 5 osób, w tym 2 niepełnosprawne. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu zgłoszono 56 ofert pracy. Zanotowano 23 podjęcia pracy, 11 osób w ramach finansowania z Funduszu Pracy podjęło działalność gospodarczą, a 4 osoby podjęły szkolenia (dane pochodzą ze strony www.pup.poznan.pl).


Mimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa, Gminne Centrum Informacji w Mosinie realizowało zdania zakresu pośrednictwa pracy oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców, poprzez organizację bezpłatnych szkoleń, których formuła była dostosowana do aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych oraz obostrzeń rządowych. Do czasu pandemii odbywały się stacjonarnie, później w związku z licznymi obostrzeniami miały formułę on-line.


W 2020 roku do za pośrednictwem strony internetowej www.gci.mosina.pl /zakładka dam pracę/ lub bezpośrednio do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie zgłoszono 137 ofert pracy (w 2019 roku było ich 251), 34 osoby opublikowały na stronie www.gci.mosina.pl/ zakładka szukam pracy/ swoje ogłoszenia o poszukiwaniu zatrudnienia (w 2019 roku było ich 32).

 • Wśród zgłaszanych ofert pracy w 2020 roku poszukiwano m.in.: pracowników produkcyjnych, murarzy i pomocników murarzy, nauczycieli, kierowców, magazynierów, operatorów maszyn, opiekunów dzieci i osób starszych, pracowników biurowych, administracji i księgowości, recepcjonistów, kasjerów- sprzedawców, specjalistów ds. handlu i sprzedaży.

 • Osoby poszukujące pracy były zainteresowane podjęciem zatrudnienia m.in. w charakterze osoby sprzątającej, opiekunki do dziecka/osoby starszej, pracownika budowlanego, pracownika biurowego czy portiera/pracownika gospodarczego.szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej


W ramach realizowanych kursów i szkoleń odbyły się:


 • Szkolenie „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Mosina”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie (2 szkolenia, 24 osoby);

 • Kurs języka migowego- zajęcia dla dwóch grup, początkującej i średniozaawansowanej – ok.15 osób;

 • Kurs florystyczny (Mosina, Mieczewo, Nowinki, Świątniki- 2 grupy, Krosno). – ok.90 osób

 • Warsztaty terapii manualnej- ok 15 osób

 • Kurs języka angielskiego poziom A1, forma szkolenia- on-line, 3 grupy- 36 osób


Zorganizowano także 26 lutego 2020 roku XIV edycję Targów Edukacji i Pracy w Mosinie, w której uczestniczyło dwudziestu trzech wystawców reprezentujących sektor edukacji i rynku pracy i blisko czterystu uczniów ósmych klas szkół podstawowych z terenu gminy Mosina.dyżury pracowników zus, us i pup

W 2020 roku w Gminie Mosina ze względu na pandemię odbył się tylko jeden dyżurów pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - I Oddział w Poznaniu. Ponadto przy współpracy z pracownikami Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zorganizowano tylko jeden dyżur związany z tematyką podatku od osób fizycznych, który odbył się 10 marca 2020 roku. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła realizację kolejnych spotkań zaplanowanych na 2020 rok.