STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA na lata 2014-2020+


Widok Gminy Mosina z lotu ptaka - zdjęcie 1

Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014-2020+ została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr LV8383/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 roku. Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem Gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb Gminy Mosina oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz Gminy w przyszłości. Wizja rozwoju Gminy Mosina do roku 2020+ sformułowana została następująco:

Mieszkańcy Gminy Mosina 2020+

Tworzą wspólnotę ludzi odpowiedzialnych za rozwój swojej małej ojczyzny. Atutem wspólnoty jest silna integracja mieszkańców żyjących w gminie od urodzenia i tych, którzy mieszkają tu od niedawna. Mieszkańców gminy Mosina 2020+ wyróżniają wysokie kompetencje zawodowe, kreatywność, wysportowanie, dbałość o osoby mniej zaradne życiowo oraz dbałość o środowisko. Są zadowoleni z jakości życia w gminie. Starsi ludzie mają łatwy dostęp do usług opieki dziennej oraz usług kultury i integracji społecznej. Młodzież angażuje się w życie organizacji pozarządowych.

Gmina Mosina 2020+ w obszarze metropolitalnym Poznania

Jest dobrze skomunikowanym z Poznaniem i okolicznymi gminami ośrodkiem małych, prężnie funkcjonujących firm usługowych, świadczących usługi dla ludności na wewnętrznym rynku konsumenckim oraz dla biznesu Poznania i południowej części aglomeracji poznańskiej. Na terenie gminy w sposób zrównoważony rozwija się handel wielkopowierzchniowy oraz mniejsze, tworzące wspólnotę interesów sklepy, oferujące dobry jakościowo towar i profesjonalną obsługę. Rozwijają się tu również małe, innowacyjne i oparte na ekologicznych technologiach produkcyjnych zakłady przetwórstwa przemysłowego. Gmina Mosina wraz z sąsiednimi gminami mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego stanowi zielone płuca aglomeracji poznańskiej. Jest bardzo ważnym miejscem wypoczynku, rekreacji oraz turystyki weekendowej dla mieszkańców obszaru metropolitalnego Poznania. Rozwój turystyczny opiera się tu na umiejętnym, z dbałością o przyrodę i stan środowiska, wykorzystaniu walorów naturalnych, szczególnie lasów, jezior, rzeki Warty i Kanału Mosińskiego oraz atrakcyjnej infrastruktury sportowo‐rekreacyjnej i turystycznej (lokalnych atrakcji turystycznych, ścieżek rowerowych). Dobra komunikacja kolejowa i drogowa sprawiają, że mieszkańcy gminy mają łatwy dostęp do rynku pracy w południowej części aglomeracji poznańskiej oraz do usług wyższego rzędu w Poznaniu (w szczególności szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, usług kultury, sportu i rekreacji, centrów handlowych) i innych usług komercyjnych wielkomiejskich.

Edukacja gminy Mosina 2020+

To system dobrze wyposażonych i prowadzonych przez profesjonalną kadrę kierowniczą i dydaktyczną przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Placówki oświatowe dbają o wysoki poziom nauczania, są efektywne finansowo, ale jednocześnie w jak najwyższym możliwym stopniu równo dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta i terenów wiejskich. Wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół mosińskich korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych oraz równomiernie rozmieszczonej na terenie gminy małej infrastruktury sportowej.

Przestrzeń publiczna Gminy Mosina 2020+

Jest estetyczna i dobrze wykorzystana pod funkcje integracyjne, wypoczynkowe i handlowo‐usługowe. Rynek w Mosinie jest przestrzenią przyjazną dla spacerowiczów, na terenie której rozwijają się kawiarnie i restauracje. Mieszkańcy gminy przychodzą tu chętnie, aby wypocząć, potykać się i obcować z atrakcyjną architekturą. Miejsca integracji społecznej są dostępne i chętnie odwiedzane także na wsiach i większych osiedlach mieszkaniowych

Usługi publiczne w Gminie Mosina 2020+

Odznaczają się wysokim poziomem dostępności, są efektywnie i skutecznie realizowane, a ich jakość spełnia wysokie standardy. Łatwy dostęp do informacji publicznej, nowoczesne technologie wykorzystane do obsługi administracyjnej sprawiają, że mieszkańcy gminy czują się swobodnie i chętnie angażują się we współdecydowanie. Usługi kultury, realizowane w oparciu o Mosiński Ośrodek Kultury oraz sieć dobrze funkcjonujących ośrodków rozwoju kultury na wsiach, mają charakter głównie lokalny, jednak w Gminie Mosina nie brakuje też wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym. Usługi komunalne, realizowane w oparciu o rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, są dobrze zarządzane, a z punktu widzenia ich odbiorców łatwo dostępne przestrzennie i finansowo.

Widok Mosiny z lotu ptaka - zdjęcie 2

W niniejszym Raporcie zweryfikowano osiągnięcie zakładanej wizji poprzez wykorzystanie analizy porównawczej. W celu weryfikacji tempa rozwoju Gminy, zastosowano porównanie do 75 innych gmin miejsko-wiejskich, które również są strefami zewnętrznymi obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Jest to grupa o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych, wydzielona na podstawie metodologii Polskiej Akademii Nauk. Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej oraz metodologię porównania przedstawiono w części raportu Ocena ogólna.

W 2020 roku najważniejsze działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014-2020+ skupiały się wokół realizacji wyznaczonych celów strategicznych. Poniżej przedstawiono przykłady najważniejszych działań realizowanych w 2020 roku, w odniesieniu do zdefiniowanych celów strategicznych Gminy.

CEL STRATEGICZNY: WZMOCNIENIE ROLI EDUKACJI ORAZ WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW

Przykładowe działania podjęte w roku 2020:

 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinkuogłoszenie przetargu;

 • projekt budowy sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Krosinku;

 • remont szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie – dofinansowanie w ramach programu „Szatnia na Medal”;

 • kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku;

 • bieżące remonty (malowanie sal lekcyjnych, wymiana wykładzin podłogowych, oświetlenia, placów zabaw, łazienek) zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli;

 • zakup 80 laptopów dla wsparcia e-nauczania w gminnych szkołach ze środków pozyskanych z grantów w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”;

 • dofinansowanie bibliotek szkolnych (SP1 w Mosinie, SP w Czapurach i ZS w Krośnie) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli pozyskiwanie dodatkowych kwalifikacji;

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie e-nauczania;

 • udział gminy w projekcie „Informatyka się liczy” (dodatkowe zajęcia z robotyki i matematyczno-informatyczne) dla 5 szkół podstawowych;

 • realizacja we wszystkich szkołach zajęć wyrównawczych finansowanych przez jst;

 • dodatkowe godziny zajęć rozwijających zainteresowania dla kl. VII i VIII;

 • kontynuacja wspierania stypendiami i nagrodami uczniów wyróżniających się w nauce i szczególnie uzdolnionych;

 • pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych ekonomicznie skutkami pandemii Covid-19;

 • uruchomienie e-targowiska;

 • warsztaty/konsultacje on-line na temat pozyskiwania dotacji na założenie lub rozwój firmy organizowane przez Gminne Centrum Informacji we współpracy z Fundacją Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń.

Zdjęcie przedstawia laptopy zakupione w ramach programu "Zdalna szkoła"
Ulotka działania e-targowisko

CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO GMINY

Przykładowe działania podjęte w roku 2020:

 • organizacja punktów konsultacyjnych, grup wsparcia, organizacja i prowadzenie świetlic opiekuńczych, zespołów interdyscyplinarnych, punktu terapeutycznego, wsparcia psychologa;

 • dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację m.in.: pomocy żywnościowej, zajęcia aktywizujące dla seniorów „Gimnastyka umysłu” oraz zadania związane propagowaniem wolontariatu młodzieżowego i pomocy osobom słabszym;

 • dostosowanie strony www.mosina.pl do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

 • Środowiskowy Dom Samopomocy z dopuszczeniem warsztatów terapii zajęciowej – wykonanie projektu i ogłoszenie przetargu na adaptację i przebudowę budynku ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie;

 • wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne Wielkopolsce” – pozyskanie grantu ze środków UE;

 • bezpłatna opieka psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna, neurologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. doświadczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Sanitatis współfinansowanego ze środków UE;

 • realizacja programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020;

 • uruchomienie specjalistycznej pomocy psychologicznej dla osób na kwarantannie;

 • uruchomienie i prowadzenie akcji pomocowej dla seniorów i osób niepełnosprawnych „Koronawirus – seniorze nie jesteś sam”;

 • dystrybucja bezpłatnych maseczek dla mieszkańców;

 • kampania #żyjzdrowo, obejmującej działania informacyjno-edukacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz promocji zdrowego i aktywnego trybu życia;

 • realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

 • zainstalowanie ogólnodostępnego defibrylatora w centrum miasta;

 • wsparcie organizacji badań dla mieszkańców z zakresu profilaktyki zdrowotnej (mammografia, badanie słuchu, osteoporoza, PSA, szczepienia przeciw grypie);

 • projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Mosina”: bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania Internetu w życiu codziennym;

 • bezpłatne szkolenia i kursy dla mieszkańców, w tym m.in. kurs j. migowego, kurs j. angielskiego, warsztaty terapii manualnej, florystyka i bukieciarstwo;

 • organizacja XIV Targów Edukacji i Pracy w Mosinie;

 • pośrednictwo pracy i aktywizacja zawodowa mieszkańców w Gminnym Centrum Informacji;

 • udostępnienie platformy budżetyjst.pl- z prezentacją budżetu Gminy Mosina i kalkulatorem dla mieszkańców

 • udostępnienie portalu kosultacjejst.pl na dedykowanej Gminie platformie do konsultacji społecznych;

 • udostepnienie aplikacji Eko-harmonogram oraz Mobilna Mosina dla użytkowników Programu Mosińska Karta Mieszkańca;

 • akcja „Eksperci mieszkańcom” – konsultacje z ekspertami z zakresu m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatkowych zorganizowana przez Gminne Centrum Informacji, we współpracy m.in. z ZUS, US i PUP w Poznaniu;

 • oferta instytucji kultury: Mosińskiego Ośrodka Kultury, Galerii Sztuki w Mosinie, Mosińskiej Biblioteki Publicznej: imprezy kulturalne, wystawy, koncerty, spotkania z poezją, warsztaty i zajęcia z zakresu edukacji sztuki;

 • budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Sowinkach i w Rogalinku;

 • środki do dyspozycji sołectw i osiedli przeznaczone m.in. na modernizację, remonty, doposażanie świetlic wiejskich, placów zabaw i innych miejsc integracji oraz na organizację spotkań integracyjnych;

 • dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, kultury i sztuki w tym m.in. koncerty orkiestry, wystawy malarstwa i fotografii, zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży, publikację biograficzną;

 • 115-lecie Mosińskiego Chóru Kościelnego, organizację imprezy integracyjnej, opracowywanie utworów dla zespołu wokalnego, prowadzenie edukacji muzycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizację konkursu recytatorskiego „Pamiętamy”, wydarzenia Elegant Show prezentującego uzdolnione dzieci i młodzież, realizację zajęć dot. rozwijania postaw patriotycznych i tradycji regionalnych;

 • realizacja Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina 2020;

 • montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mosińskiego Ośrodka Kultury;

 • wspieranie działalności Wolontariatu WPN w zakresie organizacji społecznych akcji sprzątania obrzeży WPN;

 • opracowanie koncepcji organizacyjno-programową muzeum w budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie w celu aplikowania o środki na jego rewitalizację;

 • imprezy sportowe (z ograniczeniami wynikającymi z pandemii): Król Parku, MTB Wiórek, KonstantyNOVA 10, gminnych zawodów sportowych dla dzieci: Turniej Sportowy dla Przedszkoli, Gminna Olimpiada Sportowa dla uczniów klas I-III, turniejów: piłki nożnej dla dorosłych, piłki siatkowej, piłki plażowej, piłki koszykowej; Halowy Turniej Piłki Nożnej;

 • zajęcia sportowe OSiR stacjonarne, a w okresie ograniczeń on-line, oferta MultiSport, MultiActive;

 • stypendia dla sportowców i trenerów;

 • dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, obejmujące zadania krótkoterminowe i całoroczne, z zakresu m.in. organizacji zawodów w kolarstwie przełajowym, rajdu pieszego, zajęć szachowych, sportowych, rajdu samochodowego, zawodów jiu jitsu, zajęć piłki nożnej, siatkowej, sportów walki, tańca, aerobiku;

 • „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica”;

 • powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki „Park Strzelnica Prezesa Zarządu, aktualizacja projektu budowy pływalni;

 • zadanie „projekt i budowa skateparku” przy ul. Harcerskiej w Mosinie wprowadzone do projektu budżetu 2021;

 • aktualizacja oznakowania Pętli Mosińskiej wyznaczonej w ramach Projektu „Aktywna Trójka - trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym”;

 • bieżące remonty i modernizacja monitoringu miejskiego - wymiana kamer na nowsze rozwiązania;

 • budowa chodników, oświetlenia drogowego;

 • budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Lipowej w Krosinku;

 • budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku;

 • budowa ścieżki rowerowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach;

 • budowa progów zwalniających na ul. Strzeleckiej i Krosińskiej w Mosinie;

 • współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Skałowie.


Zdjęcie z budowy kładki pieszo-rowerowej w Krosinku
Zdjęcie placu zabaw w Pożegowie
Zdjęcie modernizowanej świetlicy w Sowinkach


CEL STRATEGICZNY: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY

Ulotka Projektu Aktywna Trójka-Trasy trzech Aktywności

Przykładowe działania podjęte w roku 2020:

 • budowa ścieżki rowerowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach;

 • aktualizacja oznakowania Pętli Mosińskiej wyznaczonej w ramach Projektu „Aktywna Trójka - trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym”;

 • „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica”.

CEL STRATEGICZNY: BUDOWA WIZERUNKU GMINY I JEJ PROMOCJA

Przykładowe działania podjęte w roku 2020:

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pt. „Rozwój usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” z WRPO na lata 2014-2020, obejmującego m.in. opracowanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem modernizacji stron www/BIP, rozbudowę aplikacji mobilnej o moduły dot. m.in. gospodarki odpadami czy zgłaszanie awarii i usterek;


Zdjęcie z akcji "Żyj zdrowo"


Zdjęcie nowego witacza w Gminie Mosina
Nagroda w konkursie "Innowacyjny samorząd"
 • aktualizacja grafik na witaczach gminnych;

 • kampania #żyjzdrowo - działania informacyjno-edukacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz promocji zdrowego i aktywnego trybu życia;

 • współpraca z Nadleśnictwami Babki i Konstantynowo, Wielkopolskim Parkiem Narodowym w zakresie realizacji kampanii #żyjzdrowo oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego Gminy;

 • publikacje promujące Gminę w serwisie Polskiej Agencji Prasowej i innych mediach, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu;

 • współpraca z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną/PLOT/ i Powiatem Poznańskim w zakresie promocji turystycznej: promocja walorów turystyczno-kulturowych Gminy w cyklu „Turystyczne PLOTki” przygotowanych przez PLOT, udział w publikacjach tematycznych, np.: Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania, niedzielny Przewodnik Rowerzysty;

 • realizacja filmów promocyjnych;

 • prowadzenie strony internetowej, portali tematycznych, mediów społecznościowych;

 • prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Gminnym Centrum Informacji oraz Sklepiku Eleganta z pamiątkami z Gminy Mosina;

 • przygotowanie i udostępnienie nowych ścieżek zwiedzania w aplikacji turystycznej, w tym w wersjach językowych;

 • uruchomienie i rozbudowa Programu Mosińskiej Karty Mieszkańca, obsługa strony internetowej programu i aplikacji Mobilna Mosina na system Android;

 • udział w konkursach: „Innowacyjny samorząd” org. przez Samorząd PAP - wyróżnienie dla Gminy za „Innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Mosina” oraz „Urząd bliżej ludzi - aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Mosina”;

 • „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” org. przez UMWW w Poznaniu – Gmina uzyskała nagrodę finansową.

CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ MIESZKALNICTWA

Przykładowe działania podjęte w roku 2020:

  • budowa infrastruktury drogowej: budowa ul. Brzechwy, Długiej, Strzałowej, Świerkowej w Mosinie, projekt przebudowy ul. Budzyńskiej, Dembowskiego i Piaskowej w Mosinie, przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie (inwestycja ZDP z współudziałem Gminy i Aquanet S.A.), ul. Matejki w Mosinie - I etap oraz Łazienna i Kanałowa w Mosinie - I etap (postępowanie przetargowe),ul. Sikorskiego i Podgórna w Rogalinku (prace projektowe);

  • budowa kanalizacji sanitarnej: Drużyna – ul. Krótka, Spokojna;

  • budowa kanalizacji deszczowej: ul. Świerkowa, ul. Matejki (postępowanie przetargowe);

  • budowa sieci wodociągowej: Czapury – ul. Dębowa, Lipowa, Drużyna – ul. Krótka, Spokojna, Mosina – ul. Sowiniecka, Żeromskiego, (wymiana sieci i przyłączy), Wiosny Ludów, Kolejowa (wymiana przyłączy);

  • budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Mosinie, Pecnej, Drużynie;

  • budowa zbiornika wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie;

  • pocztówki, filmy, publikacje, banery, plakaty promujące Gminę;

  • opracowanie ofert sprzedaży działek gminnych, promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl oraz w zakładce Zainwestuj w Gminie na stronie samorzad.pap.pl;

  • racjonalizacja systemu odbioru odpadów – przystąpienie Gminy do Porozumienia Międzygminnego ZGO Jarocin;

  • uruchomienie Mosińskiej Karty Mieszkańca z systemem ulg i zniżek dla mieszkańców, strony internetowej programu i aplikacji Mobilna Mosina na system Android - szczegóły niniejszego działania zaprezentowano na dedykowanej podstronie Mosińska Karta Mieszkańca;

  • działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie: dotacje do wymiany pieców, kampania Antysmog.

Przebudowa Węzła przesiadkowego w Dużynie
Baner dotyczący Mosińskiej Karty Mieszkańca
Zdjęcie ulicy Brzechwy
Zdjęcie przebudowanej ulicy Świerkowej w Mosinie