analiza kondycji finansowej gminy


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

185 647 261

+10,56%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 762

+9,58%

do roku 2019

171 350 429

Wykonane dochody
bieżące

14 296 832

Wykonane dochody majątkowe

45 268 352

Wykonane dochody
własne

6 194 027

Wykonane dochody unijne


5 318,14

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.


443,73

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.


1 404,98

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.


192,24

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Mosina w 2020 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 24% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Mosina z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły zalewie o 0,8%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy Mosina w 2020 r. były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 44,1 mln zł (23,81% dochodów ogółem). W stosunku do roku poprzedniego dochody te wzrosły o 35,27%. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów Gminy była subwencja ogólna wykonana na poziomie 26,7 mln zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,27%). Trzy najważniejsze źródła dochodów Gminy zapewniły w 2020 r. łącznie ponad 62% wpływów do budżetu.

Źródła dochodów Gminy Mosina w 2020 r.


Czwartym najważniejszym źródłem dochodów Gminy w 2020 r. był podatek od nieruchomości, będący jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych. Wykonano je na poziomie 22,3 mln zł, co zapewniło 12% wpływów do budżetu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 0,7%. Wśród pozostałych dochodów własnych Gminy Mosina wykonanych na znaczącym poziomie w 2020 r. wskazać należy:

  • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 9.204.817 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 53,62%);

  • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.408.450 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 6,4%);

  • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 856.309 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3,57%);

  • wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 827.680 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,8%);

  • wpływy z podatku od środków transportowych - 805.546 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 14%);

  • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 534.160 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,9%).

Struktura dochodów Gminy Mosina w 2020 r.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

201 075 602

+22,65%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

6 241

21,56%

do roku 2019


162 411 606

Wykonane wydatki
bieżące

38 663 996

Wykonane wydatki majątkowe

774 304

Środki własne

na inwestycje

14 708 273

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


5 040,71

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.


1 200,00

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.


23,10

Środki własne

na inwestycje na mieszkańca


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.


456,50

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem na mieszkańca


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Gmina Mosina najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Suma wydatków Gminy poniesiona w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ponad 62,7 mln zł i razem pochłonęły ponad 31% środków budżetowych wydatkowanych w 2020 r. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Drugim najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy w 2020 r. była pomoc społeczna i wsparcie rodziny. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 58,6 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresy pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły ponad 29% wydatków Gminy zrealizowanych w 2020 r. Znaczące środki Gmina wydatkowała również w obszarze transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co wiązało się z realizowanymi przez Gminę zadaniami inwestycyjnymi. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. wyniosło ponad 12,9 mln zł, co stanowiło ponad 6% wydatków budżetowych Gminy.

Główne kierunki wydatków Gminy Mosina w 2020 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2020 r.

43 616 710

+32,55%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

1 354

+31,37%

do roku 2019


-15 428 341

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

8 939 823

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

23,49%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

17 733,29

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Mosina na koniec 2020 r. wyniosło 43,6 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy wzrosła o ponad 32%. Wzrost zadłużenia Gminy Mosina jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej Gminy (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własnych do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Mosina wg ostatniej zmiany podjętej w 2020 r.

Spłatę zadłużenia Gminy Mosina zaciągniętego do 2020 r. włącznie planuje się do 2026 r. W tym okresie średnioroczna prognozowana nadwyżka operacyjna Gminy kształtuje się na poziomie 11,3 mln zł. Korygując wartość prognozowanej nadwyżki operacyjnej o wysokość spłat przypadających w danym roku, (nadwyżka operacyjna netto) wynosi ona średnio 5 mln zł. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze parametry finansowe dotyczące zdolności kredytowej Gminy Mosina w w horyzoncie czasowym WPF (lata 2021-2027). Zwrócono uwagę na następujące parametry: harmonogram spłat i obsługi zadłużenia, prognozowana nadwyżka operacyjna brutto i netto, zdolność do obsługi dodatkowych zobowiązań.

Prognozowane parametery finansowe dla Gminy Mosina w latach 2021-2027