polityka społeczna


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

58 579 107
+22,64%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Mosina na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 43,4 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 54,3 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.54 359 493

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

1 268 336

Wydatki na bieżące utrzymanie OPS

128 896

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.

W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 7.334 dzieci. Na wskazany cel wydatkowano 43.913.578,47,00. Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 4.695 dzieci. Całkowita kwota świadczenia wyniosła 1.407.900,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Mosina w 2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony OPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


W 2020 roku świadczeniami pieniężnymi objęto 338 rodzin a niepieniężnymi 177 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 250 rodzin.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Wybrane Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej W 2020 R.

  • Wieloletni program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  • Program "Opieka wytchnieniowa"

  • Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  • Program "Wspieraj seniora"

  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016-2026

  • Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

  • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020


Szczegółową informację na temat realizacji ww. programów przedstawiono w zakładce Pozostałe realizowane polityki, programy i strategie.

Realizowane Programy Rządowe

Opieka wytchnieniowa


Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w roku 2020 przystąpił do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2020, kierowanego do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

W okresie od sierpnia 2020 do grudnia 2020r z programu opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania podopiecznego skorzystało 25 osób, natomiast w formie pobytu całodobowego 5 osób.

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 156.990 zł z czego kwota 125.592 zł pochodziła z dotacji.

Zdjęcie przedstawia osobę młodą, która trzyma za rękę osobę starszą


Zdjęcie przedstawia osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, którą opiekuje się inna osoba

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym. Program w 100% sfinansowany został ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W 2020r. z Programu skorzystały 4 osoby niepełnosprawne z terenu miasta i gminy Mosina. Całkowity koszt realizacji Programu wyniósł 13.263 zł.


Wspieraj seniora


Program „Wspieraj seniora” adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19, w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia. Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej polega w szczególności na zarobieniu zakupów, zgłoszeniu na szczepienia, wyprowadzeniu psa, załatwieniu spraw urzędowych, przy których nie jest wymagana obecność samego seniora.

Seniorzy mogą zgłaszać się poprzez specjalnie do tego celu utworzoną Infolinię. W okresie od października do grudnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie objął pomocą 4 seniorów. Pomoc polegała na zrobieniu zakupów, dostarczeniu leków oraz zapisaniu na szczepienia przeciwko COVID-19. Zadanie zostało zrealizowane bezkosztowo przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.


Grafika ilustruje logo programu "Wspieraj seniora"