planowanie przestrzenne


Gmina Mosina charakteryzuje się bardzo specyficznymi uwarunkowaniami prawnymi mającymi wpływ na planowanie przestrzenne. Z jednej strony są to formy ochrony przyrody takie jak Wielkopolski Park Narodowy czy Rogaliński Park Krajobrazowy. Natomiast z drugiej strony będą to ograniczenia wynikające ze strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego. W przedmiotowym zagadnieniu nie można również zapominać o ograniczeniach wynikających z sytuowania w północnej części gminy obiektów wojskowych.

Formy ochrony przyrody o ile stanowią ograniczenia w rozwoju pewnych dziedzin produkcyjno-usługowych Gminy o tyle stanowią również, o jej potencjale w zakresie rozwoju związanego z wypoczynkiem, rekreacją i turystyką. Zupełnie inna sytuacja występuje natomiast ze strefą ochronną Poznańskiego Systemu Wodociągowego. Przedmiotowy obszar (niewątpliwie niezbędny w celu ochrony ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej), stanowi obecnie bardzo dużą barierę w rozwoju gminy. Obowiązujące rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego zawiera liczne ograniczenia. Funkcjonują one praktycznie w całej lewobrzeżnej części gminy – w pasie kilkukilometrowym przylegającym bezpośrednio do Warty. Związane są one nie tylko z zakazami uniemożlwiającymi realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ale również z rozwojem podstawowej infrastruktury technicznej.

W północnej części gminy (Babki) znajdują się tereny zamknięte ustalone przez Ministra Obrony Narodowej. Funkcjonuje na nich kompleks wojskowy Poznań-Babki. W przeszłości w sąsiedztwie obiektów wojskowych funkcjonowały ograni­czenia w zabudowie (strefa ochronna). Do tej pory organy wojskowe powołując się m.in. na decyzję Komisji Planowania Przy Radzie Ministrów nr 055/76 z 15 lipca 1976 r. uznają istnienie strefy ochronnej dla jednostki wojskowej w Babkach. Potencjalna, nowa strefa ochronna terenu zamkniętego mogłaby zostać ustanowiona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania

Obecnie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina z 25 lutego 2010 r. (w tym dniu zostało zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/386/10). Dokument ten należy uznać za nieaktualny. Teza ta wynika m.in. z faktu, że od 27 lutego 2013 r. opracowywany jest nowy dokument studium. Prace nad nowym studium zainicjowane zostały uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XL/272/13.


Ponadto należy zauważyć, że art. 10 Ustawy o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym stanowiący podstawę prawną wyliczającą elementy które należy uwzględnić oraz które należy określić w studium był od daty uchwalenie obecnie obowiązującego dokumentu nowelizowany 13-krotnie. Obecnie obowiązu­jące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina nie uwzględnia prawnych uwarunkowań wprowadzonych do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a wynikających z:

 • Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nierucho­mościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu;

 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie obowiązujący dokument nie uwzględnia m.in. zaktualizowanych granic terenów szczególnego zagrożenia powodzią. Jednocześnie przy sporządzaniu tego dokumentu nie sporządzano bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (przepisy odnoszące się do bilansowania wprowadzono w 2015 r.). Należy jednoznacznie podkreślić, iż stwierdzenie nieaktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie wpływa na jego ważność. Cały czas można na jego podstawie sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzenie, w drodze uchwały, przez radę gminy, nieaktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego gminy, jest oceną rady gminy, że studium, jako akt polityki przestrzen­nej, nie odpowiada istniejącym uwarunkowaniom faktycznym i tym samym jest niewystarczającym instrumentem do prowadzenia właściwej polityki przestrzennej na terenie gminy. W 2020 r. procedowany był nowy projekt dokumentu, w związku z rozpa­trzeniem przez Burmistrza uwag do wyłożonego w 2018 r. projektu studium.

miejscowe plany zagospodarowania przestrzenią

Na terenie gminy Mosina obowiązuje 116 miejscowych planów zagospoda­rowania przestrzennego. Wspomniane plany obejmują powierzchnię około 5.000 ha. Biorąc pod uwagę powierzchnię opracowanych planów miejscowych, Gmina Mosina znajduje się na 12 miejscu wśród 17 gmin powiatu poznańskiego. Mniejsze pokrycie planami mają m.in. gminy Dopiewo, Murowana Goślina, Stęszew, Buk i Kostrzyn. Jednocześnie zauważyć należy, iż Mosina jest piątą, największą powierz­chniowo gminą w powiecie. Analizując powierzchnię całkowitą pokrytą planami, (w przypadku gminy Mosina to 5 106 ha) zauważyć należy, iż jest to 6 wynik na 17 gmin. Największą powierzchnię pokrytą planami mają tylko Pobiedziska, Kórnik, Suchy Las, Kleszczewo i Tarnowo Podgórne. Potwierdza to również analiza porównawcza Gminy Mosina na tle jednostek o podobnych uwarunkowaniach rozwoju: Ocena ogólna - Gospodarka.


116

Liczba MPZP

obowiązujących

ogółem

2

Liczba planów

uchwalonych

w 2020 r.

5 106

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

29,27%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


Pokrycie Miejscowymi planam zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Mosina

Procentowe pokrycie planami obrębów w Gminie Mosina, na podstawie opracowania "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina w latach 2011-2020"


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozmieszczone są nierównomiernie w obrębie gminy. Najwięcej procentowo planów znajduje się w Mosinie i w funkcjonalnie związanej z nią wsią Krosno oraz dodatkowo w dwóch przylegających obrębach, tj. Borkowicach i Drużynie. Dużą reprezentacje posiada również północ gminy, tj. obręby Wiórek, Czapury, Babki i Daszewice oraz wschód, tj. Mieczewo, Radzewice i Krajkowo. Plany obejmują tereny zurbanizowane oraz przeznaczone w studium pod zabudowę. Drugą grupę stanowią plany tzw. interwencyjne. Zabezpieczają one gminę przed niekontrolowaną zabudową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty został teren części wsi Krosinko oraz część terenów miasta Mosina (uchwała XXVII/188/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku). Podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Poznańskiej w Czapurach (uchwała XXXIV/263/20 z dnia 24 września 2020 roku). W 2020 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury (uchwała XXVII/189/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku). Dnia 26 listopada 2020 roku zmieniono uchwałę XX/133/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec.

decyzje o warunkach zabudowy

W 2020 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał 172 decyzje o warunkach zabudowy. Średniorocznie w latach 2011-2020 wydawano 185 decyzji, a zatem liczba wydanych decyzji w 2020 r. oscyluje na podobnym poziomie. Ogółem od 2011 roku wydano łącznie 1.858 decyzji o warunkach zabudowy.

Największa liczba wydawanych decyzji była na terenie Mosiny co wprost związane jest z potencjałem Miasta na terenie Gminy. Stosunkowo duży procent wydanych decyzji dotyczył oprócz miasta Mosina, północnych obrębów Gminy oraz Pecnej. Związane jest to odpowiednio z efektem suburbanizacji Poznania tudzież specyfiką terenu wynikającą z liczby mieszkańców, małego pokrycia terenu obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz dogodnym dojazdem transportem kolejowym. Jeśli zaś chodzi o funkcje to najwięcej decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1.521 decyzji do 2020 r.) oraz zabudowy usługowej (113 decyzji do 2020 r.).


realizacja zadań związanych z sytuowaniem obiektów małej architektury, tablice reklamowych i ogrodzeń

W dniu 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXIX/795/18 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane. Analizowane były dwa podejścia do zagadnienia:

 • dokładna inwentaryzacja wszystkich reklam na terenie gminy w odniesieniu do działki ewidencyjnej / adresu i następnie przygotowanie projektu uchwały określającej zasady i parametry - podejście to było o tyle ryzykowne, że w momencie podejmowania uchwały inwentaryzacja byłaby już nieaktualna, a koszt takiej inwentaryzacji byłby bardzo wysoki;

 • przygotowanie projektu uchwały w toku dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami tj. jakiego rodzaju reklamy akceptują, czego nie chcą, wspólne ustalenie parametrów i dopiero po podjęciu uchwały, stopniowa inwentaryzacja reklam w terenie w odniesieniu do działki budowlanej i egzekucja podatkowa - przepisy dopuszczają zróżnicowanie ustaleń, dla poszczególnych części gminy np. inne bardziej restrykcyjne przepisy dla centrum miasta, a np. lżejsze dla innych terenów np. działalności gospodarczej.


Analizy wskazały słuszność drugiego podejścia, jednakże przy założeniu, że rozwiązanie, które zadowoli w pełni wszystkie strony jest niemożliwe do wypracowania. Uchwała reklamowa to nie tylko uchwała "planistyczna", ale przede wszystkim podatkowa. Przygotowanie i wdrożenie uchwały reklamowej wiąże się przede wszystkim z odpowiednim przygotowaniem Referatu Finansowo – Budżetowego oraz Straży Miejskiej do inwentaryzacji,

naliczania tej opłaty i jej egzekucji. Przygotowanie Referatu Finansowo – Budżetowego obejmuje także przygotowanie systemu finansowo – księgowego do tego celu. Intensywne prace nad przygotowaniem własnej uchwały krajobrazowej władze Gminy Mosina rozpoczęły w 2021 roku.

inne programy realizowane przez gminę w związku z zarzadzeniem przestrzenią

Z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym nierozerwalnie wiąże się realizacja gminnych programów i strategii, wśród których wymienić należy:

 • Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

 • Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020-2023

których realizację w 2020 r. szczegółowo przedstawiono w zakładce Pozostałe realizowane polityki, programy i strategie.