Ochrona środowiska


Wybrane Programy realizowane przez Gminę w zakresie ochrony środowiska W 2020 R.

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 • Program usuwania azbestu

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 • Program Czyste Powietrze


Szczegółową informację na temat realizacji ww. programów w 2020 r. przedstawiono w zakładce Pozostałe realizowane polityki, programy, strategie.Inwestycje linioweInfrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna


Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na terenie Gminy Mosina realizowana jest przez:

  • Gminę Mosina z własnych środków budżetowych jako zadania własne Gminy;

  • powołane do realizacji zadań w tym zakresie właściwe Spółki.


Gmina Mosina zaopatrywana jest w wodę za pośrednictwem dwóch operatorów:

  • Aquanet S.A. w Poznaniu;

  • Majątek Rogalin Sp. z o.o.


221,88 km

długość sieci wodociągowej

170,63 km

długość sieci kanalizacyjnej

4,18 km

nowej sieci

wodociągowej

2,30 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej


8 563 szt.

liczba przyłączy wodociągowych

6 273 szt.

liczba przyłączy kanalizacyjnych

172 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

118 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych


W 2020 r. zrealizowano łącznie cztery inwestycje, w tym trzy w zakresie sieci wodociągowej oraz jedną w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, co roku zwiększa się odsetek gospodarstw domowych przyłączanych do sieci.

Zestawienie inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej zrealizowanej w 2020 roku

64,96%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

53,83%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej

65,05%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci gazowej


Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kategorii ochrona środowiska, działania 4.1. "Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych", w 2020 r. realizowano projekt "Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie". Przedmiotem projektu była budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnego dla odprowadzania i retencjonowania ścieków deszczowych, z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej utwardzone powierzchnie ulic i chodników m.in. w ulicach: B. Leśmiana, Śremskiej, Jasnej, Polnej, Leśnej etc. położonych na terenie dzielnicy Nowe Krosno w Mosinie. Inwestycja objęła wykonanie następujących urządzeń: rurociągów kanalizacji deszczowej, dwóch przepompowni wód opadowych, a także instalacji zasilania energetycznego i przebudowy odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 kV.


Całkowita wartość projektu: 8.214.676,59 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6.622.170,55 zł


Zdjęcie przestawia zbiornik wód deszczowych - ostatni etap budowy
Zbiornik wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie - zdjęcie nr 1
Zbiornik wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie - zdjęcie nr 2