SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY W GMINIE MOSINA1 111

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

83,16%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

20,01

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

1,90

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


3 462

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

92,04%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej w Gminie Mosina.

10,56

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

10,87

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY W POWIECIE POZNAŃSKIM100,80%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

18,94

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

1,59

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


93,48%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

12,21

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

11,27

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy MOSINA w 2020 r.W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Mosina prowadziła 9 szkół podstawowych oraz 5 przedszkoli w podziale na:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,

 • Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,

 • Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,

 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,

 • Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie,

 • Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku,

 • Szkoła Podstawowa w Pecnej,

 • Przedszkole nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie,

 • Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie,

 • Przedszkole nr 4"Bajkowy Domek" w Mosinie

 • Przedszkole w Zespole Szkół w Krośnie,

 • Przedszkole w Wiórku.

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Struktura zatrudnienia w szkołach podstawowych wg stopnia awansu nauczycieli

Proces nauczania w szkołach Gminy Mosina

Rok szkolny 2019/2020 był dla wszystkich szkół i przedszkoli, także w Gminie Mosina, szczególnie trudny. W marcu 2020 r. ogłoszono stan epidemii wirusa SARS Cov2, powodującego chorobę o nazwie COVID19. Od 12 marca zamknięte zostały szkoły i przedszkola, a obowiązującą formą kształcenia dzieci i młodzieży stało się nauczanie zdalne. Dyrektorzy placówek, mimo braku doświadczenia i odpowiednich narzędzi, zostali zobowiązani do zorganizowania procesu nauczania, a pedagodzy do realizacji programu za pomocą komputera i Internetu.


Od 25 maja uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca pozostali uczniowie, mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich nauczanych przedmiotów. Zmianie uległy terminy egzaminów ósmoklasisty. Termin kwietniowy zastąpił nowy - odbyły się one w dniach od 16 do 18 czerwca, co spowodowało przesunięcie terminów naboru do szkół ponadpodstawowych.


Czas zamknięcia szkół był bardzo trudny również dla rodziców uczniów. Dzieci wymagały wsparcia przy nauce zdalnej, rodziny posiadające kilkoro dzieci miały trudności z zapewnieniem dostępu każdemu do komputera, szczególnie wówczas gdy sami pracowali zdalnie. Niezwykle trudne okazało się zamknięcie w domach i brak kontaktów społecznych.


Gmina Mosina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1.: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" na realizację projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" pozyskała łącznie 80 laptopów, które zostały przekazane w użyczenie do szkół. Na czas nauczania zdalnego sprzęt ten, jak również sprzęt dotychczasowo dostępny w szkołach, przekazany został uczniom, których rodzice o to wnioskowali. Gmina Mosina pozyskała również dofinansowanie do zakupu sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli w wysokości 163.000,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 326 nauczycieli.


W roku szkolnym 2020/2021 na nauczanie zdalne uczniowie klas IV-VIII przeszli od 26 października, a uczniowie klas I-III od 9 listopada. W przeciwieństwie do poprzedniego roku szkolnego, placówki oświatowe były już przygotowane do tej formy prowadzenia zajęć i większość lekcji odbywała się on-line zgodnie z planem. Formę zdalną przybrały również wywiadówki, rady pedagogiczne i szkolenia dla nauczycieli.

Baza lokalowa placówek oświatowych

Sprzęt multimedialny na wyposażeniu szkół i przedszkoli