Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r.

38 663 996
+72,44%
do roku 2019


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Mosina w 2020 r.


94,5% wydatków inwestycyjnych Gminy Mosina w 2020 r. skumulowane zostało w 4 obszarach: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświata i wychowanie oraz gospodarka mieszkaniowa. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez Gminę w 2020 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2020 r.


inwestycje w drogi


Koszt: 18.987.299,76 zł


W zakresie transportu i łączności w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • lokalny transport zbiorowy:

   • zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie w formule "zaprojektuj i wybuduj" - 5.026.237,71 zł;

 • drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i gminne:

   • przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie - 3.000.000,00 zł (dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego);

   • budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku - 1.747.693,46 zł;

   • przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina - 2.826.081,90 zł;

   • przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny - 838.779,74 zł;

   • budowa ul. Świerkowej w Mosinie - 1.304.618,33 zł;

   • zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno - 426.880,84 zł;

   • wykonanie ścieżek rowerowych - 709.941,15 zł;

   • wykonanie dokumentacji projektowej dla:

     • budowy przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w 4 lokalizacjach (Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska) - 14.760,00 zł;

     • budowy chodnika w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina - 25.000,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego);

     • budowy preonu istniejącego przystanku autobusowego w Świątnikach przy ul. Poznańskiej - 6.150,00 zł;

   • projekty i budowa chodników - 555.455,46 zł:

 • wykonano projekty: Nowinki ul. Dębowa, Borkowice (aktualizacja projektu);

 • wybudowano: Mosina, ul. Kolejowa, Czapury, ul. Spokojna, Mosina, ul. Odnowiciela, Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej;

   • projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - 2.301.931,26 zł;

     • wykonano projekty: Mosina ul. Lema (branża drogowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID), ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową i Jaworową kontynuacja projektu Akacjowa - Jodłowa - Grabowa; Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórna; Pecna ul. Łąkowa i Różana, Mosina ul. Mieszka I wraz z łącznikiem, ul. Dembowskiego, ul. Budzyńska (przebudowa), Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu, analiza ruchu drogowego;

     • wybudowano: Mosina ul. Piaskowa - zadanie współfinansowane w kwocie 568.000,00zł z RFIL (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki), ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie w zakresie ul. Łaziennej;

   • projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy - 179.987,36 zł.


Pozostałe zadania zrealizowane w obszarze dróg to zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego lub zadań zgłoszonych przez mieszkańców przedstawione na podstronie Budżet obywatelski i fundusz sołecki.


Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie w budowie - zdjęcie nr 1

Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie - w budowie

zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie - zdjęcie nr 2

Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie - w budowie

Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie w budowie - zdjęcie nr 3

Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie - w budowie

Chodnik na odcinku Mosina - Żabinko

Chodnik na odcinku Mosina - Żabinko

Kładka na Kanale Mosińskim w Krosinku

Kładka na Kanale Mosińskim w Krosinku

Mosina ul. Łąkowa

Mosina, ul. Łąkowa

Mosina, ul. Sowiniecka

Mosina, ul. Sowiniecka

Czapury, ul. Spokojna - w budowie

Czapury, ul. Spokojna - w budowie

Mosina ul. Świerkowa

Mosina ul. Świerkowa


inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska


Koszt: 10.266.191,52 zł


W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód:

   • budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście (przebudowa ul. Sowinieckiej) - 327.686,67 zł;

   • budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie - 7.852.016,32 zł;

 • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

   • dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (56 budynków) - 252.921,58 zł;

 • oświetlenie ulic, placów i dróg

   • budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego - 275.218,10 zł;

 • pozostała działalność:

   • rewitalizacja Parku Strzelnica - 1.024.830,40 zł;

   • utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie - 50.000,00 zł;

   • doposażenie placu zabaw - 28.400,00 zł.


Pozostałe zadania zrealizowane w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, funduszu sołeckiego lub zadań zgłoszonych przez mieszkańców przedstawione na podstronie Budżet obywatelski i fundusz sołecki.


park Strzelnica po rewitalizacji

park Strzelnica po rewitalizacji

Zbiornik wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie - zdjęcie nr 1

Zbiornik wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie

Zbiornik wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie - zdjęcie nr 2

Zbiornik wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie


inwestycje w oświatę


Koszt: 10.266.191,52 zł


W zakresie oświaty i wychowania w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • szkoły podstawowe:

   • modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja - 693.288,31 zł;

   • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinku wraz z odwodnienie - 5.275 zł (zadanie przeniesione na 2021 rok);

   • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4.004.920,00 zł

   • wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku - 8.610,00 zł (dokumentacja projektowa);

 • przedszkola:

   • projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek - 90.650,00 zł (aktualizacja kosztorysów);

 • stołówki szkolne i przedszkolne:

   • zakup pieca konwekcyjnego - parowego na wyposażenie kuchni SP1 w Mosinie - 23.792,00 zł.


Zdjęcie przedstawia budowę sali gimnastycznej dla SP Rogalin - fundamenty

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rogalinie - fundamenty

Zdjęcie przedstawia budowę sali gimnastycznej dla SP Rogalin - fundamenty

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rogalinie - fundamenty

Zdjęcie przedstawia budowę sali gimnastycznej dla SP Rogalin - mury

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rogalinie - mury


inwestycje w gospodarce mieszkaniowej


Koszt: 2.459.048,32 zł


W zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2020 r. zadania zrealizowano w następujących obszarach:

 • gospodarka gruntowa i nieruchomościami:

   • adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd - 1.709.999,81 zł;

   • adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 29.845,00 zł;

   • wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa (dokonano nabycia prawa własności 30 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o łącznej powierzchni 4,5341 ha, wypłacono 1 odszkodowanie za ułamkowy udział w prawie własności za nieruchomość wpisaną do stanu mienia w latach ubiegłych oraz poniesiono 2 opłaty za nieruchomości wpisane do stanu mienia w 2019 r.) - 719.203,51 zł.