INFRASTRUKTURA


Drogi123,08

Długość dróg gminnych publicznych (w km)

142,82

Długość dróg gminnych
wewnętrznych (w km)

5,36

Długość dróg powiatowych (w km)


Zestawienie dróg publicznych na terenie Gminy Mosina

Wyjaśnienie zastosowanych skrótów:

  • BKB - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej;

  • MMA - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.


Zestawienie ulic wewnętrznych na terenie Gminy Mosina


Dnia 02 kwietnia 2009 r. Gmina Mosina zawarła z Powiatem Poznańskim porozumienie na mocy, którego Zarząd Powiatu Poznańskiego powierzył na czas nieokreślony zarządzanie drogami powiatowymi Gminie Mosina, w celu „sprawnego i efektywnego” zarządzania tymi drogami w granicach administracyjnych miasta Mosina.


1,65

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

0,96

Długość nowo wybudowanych

chodników (w km)

16,00

Długość istniejących ścieżek rowerowych (w km)Ulica Sowiniecka w Mosinie

Ulica Sowiniecka w Mosinie

Inwestycje drogowe zrealizowane przez
Gminę Mosina w 2020 r.

"Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica"

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, kategorii ochrona środowiska/transport, poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania” w 2020r. realizowano projekt „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”. Umowa zakładała budowę ciągów pieszo – rowerowych w obrębie Parku Strzelnica. Łączna długość wybudowanej ścieżki powinna wynieść 702 m. W ramach projektu ma powstać parking B&R z utwardzoną nawierzchnią na 10 miejsc parkingowych, dla rowerów maja powstać zamontowane stojaki rowerowe, wiata przystankowa, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Projekt zakłada również budowę przyłącza elektrycznego i montaż nowego oświetlenia ulicznego, wykonanie monitoringu oraz montaż małej architektury. Wymienione działania podniosą jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców Gminy Mosina oraz znacznie poprawią atrakcyjność turystyczną w centrum miasta Mosina.


Całkowita wartość projektu: 1.373.025,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.163.246,89 złMieszkania komunalne i pozostałe zasoby nieruchomości gminnychWybrane Programy realizowane przez Gminę w zakresie gospodarki mieszkaniowej W 2020 R.

  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina


Szczegółową informację na temat realizacji ww. programu w 2020 r. przedstawiono w zakładce Pozostałe realizowane polityki, programy, strategie.


wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

4 233 738

+41,06%

do roku 2019

W 2020 r. stosunku do roku poprzedniego wydatki Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej wzrosły o ponad 40%, głównie z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych (wykupy gruntów pod drogi). Wydatki bieżące w całym dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wyniosły 1.774.689 zł. Bieżące przychody w zakresie realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym wyniosły 117.202,80 zł, zaś koszty 114.876,03 zł. Różnica między przychodami a kosztami bieżących prac ukształtowała się na poziomie 2.416,77 zł. Przychody pochodzące z drobnych napraw oraz remontów stanowiły równowartość kwoty 61.265,52 zł, natomiast koszty 50.025,77 zł. Różnica między przychodami a kosztami drobnych napraw i awarii ukształtowała się na poziomie 11.239,75 zł. Wydatki poniesione na remonty poza porozumieniem zgodnie z planem remontów wyniosły 300.124,01 zł.


Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, konserwacji i utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania. Najemca, oprócz czynszu, jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania, a niezależnych od właściciela jak np. opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu czy wody. Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina ustala się czynsz za:

  • najem lokali mieszkalnych;

  • najem lokali socjalnych.

Liczba oraz powierzchnia lokali komunalnych

Liczba lokali użytkowych

Spis świetlic wiejskich


145

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

9

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

11

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


10

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

4

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


0,4

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

45,8

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)

0,0

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)
OświetlenieW 2020 r. w zakresie budowy oświetlenia drogowego postawiono 31 szt. słupów, 22 szt. lamp solarnych oraz wykonano 35 szt. opraw. Łącznie wydatkowano 554.101,55 zł. Poniższa tabela przedstawia poszczególne inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Mosina.

Budowa oświetlenia drogowego w 2020 r.