Gospodarka odpadami komunalnymi


ODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

9 703 939

+23,45%

do roku 2019


Bilansowanie systemu w 2020 r.

W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na kwotę 1.390.232,16 zł. Z podobnym problemem Gmina Mosina borykała się w 2019 r., przez co dnia 27 lutego 2020 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują wyższe stawki, tj. 27,00 zł (+14,00 zł) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 54,00 zł (+28,00 zł) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (podwyższona stawka stosowana jest w przypadku odpadów niewłaściwie segregowanych).Podwyżka stawek opłat nie rozwiązała jednak problemu bilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwagi na kolejny znaczący wzrost kosztów ich zagospodarowania.


15 401,88

Odebrane odpady

komunalne (tony)

6 284,64

Odebrane odpady

segregowane (tony)

9 117,24

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.


15 741,27

Odpady odebrane

z nieruchomości i PSZOK (w tonach)

339,39

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,48

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)


63,49

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

wartość dopuszczalna - min 50 %

38,30

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiór. [%]


wartość dopuszczalna - min 70 %

20,60

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

wartość dopuszczalna - max 35 %