BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

2 506 743

+28,94%

do roku 2019W 2020 roku Gmina Mosina przeznaczyła 2.506.743,17 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Wydatki bieżące wynosiły 2.469.799,86zł, natomiast wydatki majątkowe 36.943,30 zł.

Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy Mosina działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których łączna ilość osób przeszkolonych i zdolnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 121. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych jednostek znajduje się w poniższej tabeli. Wszystkie z wyżej wymienionych jednostek posiadają pełną zdolność do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Warto zaznaczyć, iż OSP Mosina oraz OSP Pecna są włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Każda z jednostek ma zapewnione miejsca do przechowywania sprzętu ratowniczego, odzieży oraz garaże na samochody.

Wyposażenie jednostek OSP Gminy Mosina

straż miejska

W Gminie Mosina działa Straż Miejska licząca 9 osób. Liczba pojedynczych interwencji w 2020 roku wyniosła 1.554. Szczegółowe interwencje przedstawia poniższa tabela. W wyniku przeprowadzonych interwencji wystawiono 110 mandatów, z których wpływy wyniosły 12.700 zł. Ponadto przeprowadzono 324 kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami i ilości osób zgłoszonych do opłaty za wywóz odpadów. Umieszczono 66 psów w przytulisku dla zwierząt w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Straż Miejska przekazała Policji nagrania dotyczące 55 spraw - zarówno wykroczeń, jak i przestępstw.

Jednostka jest w posiadaniu 3 pojazdów:

 • Dacia doker - radiowóz, 2016 r.

 • Fiat fiorino – radiowóz, 2009 r.

 • Kymco – skuter, 2008 r.


W 2020 roku Strażnicy, zgodnie z Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego, przeszli okresowo pod zwierzchnictwo Policji, wykonując zadania związane z kontrolowaniem przestrzegania nakazów, zakazów i obostrzeń dot. zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19. Przedstawiciel Straży Miejskiej jest stałym członkiem Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który koordynował pod kierownictwem BGM działania dot. zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

współpraca z policją

W ramach współpracy z policją przeprowadzono 336 patroli mieszanych oraz odbyło się szkolenie w zakresie zabezpieczania wyborów prezydenckich.

Zorganizowano także następujące akcje prewencyjne:

 • ,,Bezpieczny senior"

 • ,,Stop sprzedaży alkoholu nieletnim"

W obu akcjach brał udział jeden strażnik miejski. Współpracowano także z gminnymi jednostkami OSP oraz OPS-em w Mosinie. W ramach zarządzania kryzysowego koordynowano transport płynów dezynfekcyjnych dla przedszkoli i szkół z JRG-4 w Poznaniu do Referatu Oświaty i Sportu w Mosinie. We współpracy z OPS w Mosinie funkcjonariusze Straży Miejskiej rozwozili także paczki żywnościowe na terenie całej gminy.Zdjęcie przedstawia nowe lampy LED dla wozu strażackiego OSP Mosina
Zdjęcie przedstawia nowe ubranie dla strażaków OSP Mosina
Zdjęcie przedstawia nowy sprzęt techniczny dla OSP Nowinki


Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.:


 • wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku - 11.943,30 zł;

 • zakup dwóch przyczep dla OSP w Mosinie- 25.000 zł;

 • przeznaczenie środków finansowych na zakup wyposażenia dla policji w związku z jej funkcjonowaniem w stanie zagrożenia epidemią COVID-19- 24.997,67 zł;

 • udzielenie dotacji celowych na zakup wyposażenia dla:

1) OSP Pecna- 4.000 zł;

2) OSP Mosina- 5.000 zł;

3) OSP Radzewice- 16.000 zł;

4) OSP Nowinki- 45.000 zł;

 • sfinansowanie usług remontowych- 26.147,15 zł;

1) naprawa bramy w budynku wykorzystywanego przez OSP w Mosinie;

2) naprawa bramy w budynku wykorzystywanego przez OSP w Pecnej;

3) naprawa samochodów ratowniczych OSP;

 • zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej- 23.916,28 zł;

 • naprawa samochodu Straży Miejskiej- 6.140,02 zł;

 • montaż systemu alarmowego dla Straży Miejskiej;

 • zakup materiałów i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego (w tym m.in. maski ochronne, przyłbice, termometry, płyny dezynfekujące, kombinezony, generator ozonu, przyczepa transportowa, laptopy do pracy zdalnej) -459.756,86 zł;

 • wymiana uszkodzonych kamer zewnętrznych na budynku Urzędu Miejskiego;

 • zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP w Nowinkach;

 • zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z pompą pływającą i rozpieraczem kolumnowym ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach;

 • wymiana uszkodzonych kamer przy parkingu w Gliniankach.


Zdjęcie przedstawia wyposażenie dla OSP
Zdjęcie przedstawia wyposażenie dla OSP
Zdjęcie przedstawia pojazdy służące bezpieczeństwu publicznemu