pozostałe realizowane polityki, programy strategie


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Mosina w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014-2020+, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.
21


dokumentów i programów strategicznych Gminy było realizowanych w 2020 roku,

w tym:


4

z obszaru

ochrony środowiska

4

z obszaru

pomocy społecznej

1

z obszaru

rewitalizacji


3

z obszaru

ładu przestrzennego

3

o charakterze

ogólnym

1

z obszaru

gospodarki energetycznej


1

z obszaru gospodarki mieszkaniowej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

Krótki opis realizacji polityk, programów i strategii gminy mosinaSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. (z późn. zm). Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje związane z gospodarką przestrzenną zawarto w zakładce raportu Planowanie przestrzenne.


MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego. Na terenie Gminy Mosina w 2020 roku obowiązywało 116 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku Rada Miejska w Mosinie uchwaliła 2 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2020 roku Rada Miejska podjęła stosowne uchwały:

 • Uchwałę nr XXVII/188/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etat I Krosinko;

 • Uchwałę nr XXVII/189/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury;

 • Uchwałę nr XXXIV/263/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach;

 • Uchwałę nr XXXVI/291/20 z dnia 26 listopada 2020 r. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/133/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec.

Szczegółowe informacje związane z gospodarką przestrzenną zawarto w zakładce Planowanie przestrzenne.


PROGRAM USUWANIA AZBESTU

W roku 2020 Gmina Mosina kontynuowała współpracę z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Na podstawie zawartej umowy na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest, Gmina Mosina przekazała Powiatowi Poznańskiemu kwotę 50.000,00 zł. Dzięki temu właściciele nieruchomości mieli możliwość korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest (głównie eternitu). W roku 2020 wnioski o dofinansowanie złożyło 64 beneficjentów (o 18 więcej niż rok wcześniej). W ramach programu na terenie Gminy Mosina w roku 2020 unieszkodliwiono 72.550 kg azbestu, wydatkując na ten cel kwotę 53.217,00 zł.

Realizacja Programu w 2020 roku w ujęciu finansowym:

 • sumaryczna wartość zrealizowanej usługi: 53.217,00 zł;

 • kwota przekazana przez Gminę Mosina na realizację programu: 50.000,00 zł;

 • udział własny Gminy w zadaniu: 26.476,26 zł;

 • kwota niewykorzystanych środków do zwrotu: 23 523,74 zł.

Część założonych do wykonania prac nie została realizowana, z uwagi na dynamiczny rozwój pandemii. Nałożone na pracowników wykonawcy prac izolacje domowe oraz kwarantanny spowodowały spiętrzenie robót pod koniec trwania umowy i tym samym brak możliwości i całkowitego wykonania w roku 2020.

W 2020 roku na bieżąco aktualizowano także dane w ogólnopolskiej Bazie azbestowej, administrowanej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MOSINA NA LATA 2017-2027

Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LVII/645/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027". Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców. Realizację Programu koordynują poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie. W 2020 roku trwały prace związane z powołaniem konkretnego zespołu koordynującego zadania wyszczególnione w Gminnym Programie Rewitalizacji. W toku wdrażania w życie harmonogramu zadań wynikających z niniejszego Programu, realizowano lub planuje się realizować następujące projekty:

 • Zagospodarowanie terenów tzw. „Glinianek” - zadanie zrealizowane;

 • Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej nad Kanałem Mosińskim - zadanie zrealizowane;

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - zadanie w trakcie realizacji;

 • Adaptacja budynku „Kogucika” przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne - zadanie przygotowywane do realizacji, przeprowadzono ekspertyzę budowlaną, prace przewiduje się w latach 2023-2024;

 • Adaptacja pałacu Budzyń na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne, administracyjne wraz z rewaloryzacją Parku Budzyń i budową przystani kajakowej - zadanie przygotowywane do realizacji, prace przewiduje się w latach 2023-2024;

 • Budowa drogi „Czerwonka” - zadanie w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia związane z przebiegiem obwodnicy;

 • Zagospodarowanie Placu Eleganta - zadanie przygotowywane do realizacji, rozpoczęcie prac przewiduje się w 2023 roku;

 • Modernizacja Placu 20 Października - zadanie przygotowywane do realizacji, rozpoczęcie prac przewiduje się w 2023 roku;

 • Budowa basenu z pomieszczeniami rekreacyjnymi i sportowymi wraz z zagospodarowaniem Parku Gminnego „Strzelnica” w Mosinie;

 • Promocja przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy – Gminne Centrum Informacji w Mosinie - zadanie w trakcie realizacji;

 • Zintegrowane Węzły Przesiadkowe – dworzec kolejowy Mosina - zadanie w trakcie realizacji;

 • Ptasi Park – zagospodarowanie terenu - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe;

 • Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - zadanie przygotowywane do realizacji;

 • Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Mosina - zadanie przygotowywane do realizacji, trwają uzgodnienia dotyczące przebiegu obwodnicy, zakładany horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2018-2027.


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/185/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina". Niniejszy dokument określa wizję rozwoju miasta i gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Gmina Mosina już od kilku lat podejmuje działania w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, zmierzającej do redukcji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja, w szczególności ze źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, opalanych węglem oraz drewnem. Celem poprawy jakość powietrza oraz w związku z dużym zainteresowaniem akcją w latach poprzednich od lipca 2020 roku, Gmina Mosina uruchomiła własne dotacje do wymiany starych pozaklasowych kotłów i pieców (tzw. kopciuchów) na nowoczesne urządzenia spełniające obecne wymagania emisyjności. W dniu 9 lipca 2020 roku Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę Nr XXX/239/20 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W niniejszej Uchwale Rady Miejskiej określono następujące zasady skorzystania z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji:

 • dofinansowaniem objęte były koszty inwestycji, poniesione po dniu zawarcia umowy o udzieleniu dotacji;

 • kosztami kwalifikowanymi w ramach udzielonej dotacji były koszty demontażu urządzeń instalacji, koszty nabycia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty montażu urządzeń i instalacji niezbędnych do funkcjonowania inwestycji;

 • kwota udzielonej na wniosek dotacji wynosiła 80% kwalifikowanych kosztów realizacji, lecz nie więcej niż 5.000 zł w przypadku kotła gazowego, elektrycznego oraz pompy ciepła; nie więcej niż 4.000 zł w przypadku kotła na paliwo stałe oraz nie więcej niż 3.000 zł w przypadku montażu w systemie grzewczym kolektorów słonecznych dla celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła w 2020 r.


Logo dotacji na wymianę pieców w Gminie Mosina

W ramach Programu w roku 2020 r. złożono 104 wnioski o udzielenie dotacji. Przygotowano 83 umowy, z czego:

 • 73 inwestycje zostały faktycznie wykonane i rozliczone;

 • 26 wniosków stanowiły odmowy lub rezygnacje;

 • w przypadku 5 wniosków realizacja nastąpi w 2021 roku.

W ramach dotacji w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Mosina zostały zrealizowane 2 przedsięwzięcia obejmujące zainstalowanie kolektorów słonecznych w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zmodernizowano 71 kotłowni, w tym zainstalowano: 26 kotłów na paliwo stałe, 4 pompy ciepła, 39 kotłów gazowych oraz 2 kotły elektryczne. Gmina Mosina w roku 2020 zwiększyła przeznaczoną na ten cel pulę środków w budżecie z pierwotnych 200 tys. zł do 270 tys. zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł: 252.921,58 zł.

Dodatkowo w roku 2020 dostępne były również inne źródła uzyskania dofinansowania na wymianę ogrzewania, z których mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Mosina tj.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tzw. Programu Czyste Powietrze oraz ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Ponadto, w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, podjęto następujące działania:

 • we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowano program priorytetowy „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych (Mieszkańcy Gminy w roku 2020 złożyli 75 wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”, w tym : 12 odrzucono, 5 wycofano, 58 było wówczas w trakcie oceny, na zarządzie lub po umowie. Z dofinansowania Powiatu Poznańskiego w 2020 roku skorzystało łącznie 17 beneficjentów).

 • zainstalowano automatyczną stację pomiarową jakości powietrza (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zainstalował stację w Mosinie przy ulicy Czereśniowej), dzięki aplikacji mobilnej na telefony z systemem Android, IOS, Windows pt. „Jakość powietrza w Polsce” możliwe jest przeglądanie bieżących i archiwalnych zmian zachodzących w powietrzu w najbliższej okolicy (mieszkańcy w każdej chwili mogą sprawdzić stan powietrza na terenie Gminy Mosina w zakresie stężeń pyłów PM10 i PM2,5. - pomiary podchodzą z czujników zamontowanych na obiektach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Mosina w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Zespół Szkół w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Rogalinie, Szkoła Podstawowa w Daszewicach);

 • przeprowadzono 232 kontrole indywidulanych urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych przez Straż Miejską (z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną ograniczone zostały możliwości prowadzenia bezpośredniego instruktażu mieszkańców w zakresie sposobu palenia, niemniej jednak przy różnych działaniach strażnicy miejscy w ramach obowiązujących ograniczeń przekazywali informacje w tym zakresie, a także o możliwościach skorzystania z dofinansowania na wymianę starych urządzeń grzewczych).

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MOSINA NA LATA 2020-2023

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI/290/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020-2023. Celem Programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.” Niniejszy program uchwalony został z końcem 2020 roku, w związku z powyższym nie rozpoczęły się jeszcze prace nad sporządzeniem stosownego sprawozdaniem. Obecnie trwają prace związane z powołaniem zespołu koordynująco-zarządzającego o którym mowa w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami. Planowany termin powołania zespołu to maj 2021 roku.

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy MOSINA

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/185/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina. Program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt. W 2020 roku Gmina Mosina pozostawała członkiem związku międzygminnego, któremu powierzyła zadania w zakresie ochrony zwierząt, w szczególności prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, które funkcjonuje w Skałowie, na terenie Gminy Kostrzyn.


Zdjęcie ze zbiórki karmy dla schroniska na rynku w Mosinie

W ramach realizacji Programu, podjęto w szczególności następujące działania:

 • przekazano do schroniska 15 zwierząt, w tym samym okresie wydano 21 zwierząt (z związku z przekroczeniem posiadanego limitu miejsc w schronisku, Gmina Mosina poniosła koszty w łącznej wysokości 41.349,00 zł), stan zwierząt pochodzących z gminy ze stycznia w ilości 41 zwierząt, obniżył się jednak w grudniu do poziomu 31 zwierząt i w związku z powyższym z końcem roku Gmina już nie ponosiła kosztów pobytu zwierząt ponad ustalony limit;

 • przekazano do adopcji 12 psów oraz 1 kota;

 • poniesiono koszty utrzymania przytuliska na terenie ZUK Sp. z o.o. w Mosinie w wysokości 68.288,38 zł (w tym na usługi weterynaryjne, związane z kastracją i sterylizacją zwierząt oraz przeprowadzone zabiegi operacyjne wydatkowano środki w wysokości 21.414,26 zł), do przytuliska trafiły 74 zwierzęta, z których 9 trafiło do domów tymczasowych.

 • realizowano współpracę z wolontariuszami w zakresie dokarmiania bezdomnych zwierząt (kotów) w miejscach ich gromadzenia się (Gmina zapewniła m.in. karmę dla tych zwierząt);

 • zabezpieczono miejsce (gospodarstwo rolne) dla potrzeb przyjęcia zwierząt gospodarskich i z tego tytułu poniesiono koszty w wysokości 5.250,00 zł.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2020 ROKU

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Mosina i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Łącznie kwota środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku wyniosła 165.330 zł. Podpisano 41 umów na realizację zadań publicznych z 22 organizacjami pozarządowymi. Ponadto, w oparciu o art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęło w 2020 roku łącznie 5 ofert na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu". Podpisano 5 umów z 3 organizacjami pozarządowymi. łącznie na kwotę 37.332 zł. Szczegółowe informacje o realizacji Programu przedstawiono w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MOSINA NA LATA 2016-2026

Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016-2026". Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Mosina.

Zadania wynikające z założeń Strategii w 2020 roku realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. W ramach założeń Strategii podejmowano także działania związane z innymi dokumentami strategicznymi, bezpośrednio powiązanymi z obszarem polityki społecznej, m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Zadania realizowane w ramach poszczególnych dokumentów strategicznych scharakteryzowano poniżej.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/129/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020". Realizacja Programu ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym na terenie gminy, podnoszenie świadomości społecznej i reagowania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, minimalizację szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu, prowadzenie profilaktycznych działań w szkołach oraz edukowanie sprzedawców.

W 2020 roku w ramach realizacji Programu podjęto następujące działania:

 • oferowano pomoc dla rodzin dotkniętych uzależnieniami (oferowano pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych, rodzinnych, świadczenia wychowawcze, świadczenia "Dobry start" oraz pomoc w zakresie dożywiania;

 • udzielano konsultacji i porad w Punktach Konsultacyjnych (udzielano porad i konsultacji z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii, dostarczano wiedzy o skutkach zażywania narkotyków i motywowano do podjęcia leczenia);

 • funkcjonowały świetlice opiekuńczo-wychowawcze (w Mosinie, Rogalinku, Rogalinie, Czapurach, Daszewicach, Pecnej i Krośnie), do których mogły uczęszczać dzieci z rodzin, w których występują problemy społeczne (świetlice działały w trybie stacjonarnym oraz online);

 • działały Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych (grupy wsparcia miały charakter otwarty, korzystanie z pomocy możliwe było w każdym momencie);

 • funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny dla ofiar przemocy w rodzinie;

 • zakupiono broszury i ulotki związane z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 231.250,33 zł.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/130/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020". Celem programu jest zapewnienie dostępu do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy terapeutycznej rodzinom borykającym się z problemami narkomanii, prowadzenie działalności profilaktycznej, wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom.

W 2020 roku prowadzono zajęcia profilaktyczne w szkołach dotyczące szkodliwości zażywania narkotyków:

 • 18.02.2020r. dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pecnej zorganizowano warsztaty profilaktyczne z zakresu skutków zażywania narkotyków i innych środków odurzających;

 • Mosiński Ośrodek Kultury w dniu 12.10.2020r. r. zorganizował programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Daszewicach, Czapurach i Pecnej (15-sto min. pogadanka o uzależnieniach z atrakcyjną prezentacją i krótkim filmem animowanym przedstawiającym mechanizm uzależnienia, Gaming Room Office , 45 minutowe warsztaty pt. „Masz wybór”);

 • 11.12.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mosinie przeprowadzono diagnozę i warsztaty profilaktyczne dot. uzależnień.

Wszystkie działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 były łączone z działaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2020.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 5.400,81 zł.


PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" EDYCJA 2019-2020

Program został przyjęty do realizacja na mocy Uchwały Nr XIX/131/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 328 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Niniejszy Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonaniu codziennych czynności. Program ma pomóc osobom niepełnosprawnym funkcjonować w życiu społecznym. Zadaniem Asystenta jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, m.in. pomoc w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne.

Program w 100% sfinansowany został ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W 2020r. z Programu skorzystały 4 osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Mosina. Całkowity koszt realizacji Programu wyniósł 13.263 zł.


PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa". Program ma na celu wsparcie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w dotychczas wykonywanych obowiązkach a także zapewnienie zastępstwa w wykonywanych obowiązkach.

W okresie od sierpnia 2020 do grudnia 2020r z programu opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania podopiecznego skorzystało 25 osób, natomiast w formie pobytu całodobowego 5 osób. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 156.990 zł z czego kwota 125.592 zł pochodziła z dotacji.


wieloletni plan osłonowy "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. W ramach programu możliwe jest uzyskanie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano ww. pomoc, spożywały posiłek w szkole lub przedszkolu oraz innym wskazanym przez szkołę miejscu. Z powodu panującej pandemii i nauki zdalnej część rodziców odbierała posiłki ze szkoły. W 2020 roku posiłkiem w szkole zostało objętych 102 dzieci, które wychowywały się w 57 rodzinach. Ponadto 9 osobom, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego przyznano w ramach programu posiłek w innym miejscu np. Środowiskowym Domu Samopomocy czy w pobliskich barach.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 130.321,32 zł na opłacenie posiłków 92 dzieciom w placówkach szkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 111 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina.


Logo Strategii Elektromobilności Gminy Mosina

Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy MOSINA na lata 2020-2040

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXI/241/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040". Celem niniejszego dokumentu jest określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji w celu pełnego wykorzystania potencjału elektromobilności na terenie Gminy. W Strategii zawarto harmonogram działań, pozwalający optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i sprostać potrzebom transportowym i środowiskowym. Podejmowane działania mają przyczynić się do redukcji emisji lokalnej szkodliwych substancji do powietrza oraz do obniżenia poziomu hałasu.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023-2026

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVII/116/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia "programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026". Niniejszy dokument jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Gminy Mosina. Realizacja założeń programu ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy ochrony środowiska przed degradacją.

Priorytetowymi obszarami działań w 2020 roku były: ochrona powietrza oraz gospodarka odpadami. Realizacja Programu Ochrony Środowiska w 2020 roku obejmowała w szczególności:

 • podpisanie porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie współpracy przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” (dzięki temu mieszkańcy Gminy ubiegający się o dofinansowanie mogli uzyskać wsparcie przy wypełnianiu wniosków bez potrzeby udawania się do Poznania),

 • wdrożono nowe zasady udzielania dofinansowania nie tylko do wymiany starych kotłów czy pieców, ale również do instalowania solarów do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. (dzięki nowym zasadom znacznie wzrosło zainteresowanie wymianą starych urządzeń grzewczych ze strony mieszkańców - w roku 2020 podpisano w stosunku do roku 2019 czterokrotnie więcej umów (83) o dofinansowanie takich działań), zabezpieczone w budżecie środki były wystarczające dla wnioskodawców (rozliczono i wypłacono dotacje 73 beneficjentom);

 • podjęto działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości i potrzeby ochrony powietrza (z uwagi na pandemię Covid-19 realizowane one były w formie zdalnej z wykorzystaniem kanałów elektronicznych). Były one realizowane w szczególności poprzez fanpage MOSINA BEZ SMOGU na jednym z popularnych portali społecznościowych;

 • zainstalowano stację pomiarową tzw. pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 w ramach sieci państwowego monitoringu środowiska (stacja została zainstalowana na terenie Mosiny, przy ul. Czereśniowej, dzięki współpracy z Generalną Inspekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu).

 • zainstalowano 5 czujników na obiektach placówek oświatowych (2 w Mosinie, 1 w Krośnie, Rogalinie i Daszewicach) mierzących poziom pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu (wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco w panelu internetowym, dostępnym online);

 • wprowadzono istotne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami:

 • wprowadzono obowiązek segregowania odpadów przez mieszkańców;

 • wprowadzono zwolnienia z części tzw. opłaty śmieciowej dla osób o najniższych dochodach, rodzin wielodzietnych oraz za kompostowanie bioodpadów roślinnych, pochodzących głównie z pielęgnowania zieleni przydomowej;

 • podjęto decyzję o przystąpieniu do porozumienia z gminą Jarocin w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, dzięki czemu uzyskano dostęp do jednej z najnowocześniejszych i najefektywniejszych instalacji zagospodarowania odpadów, co powinno zapewnić nie tylko właściwe postępowanie z odpadami, ale i uzyskiwanie wymaganych prawem poziomów odzysku i przygotowania odpadów do recyklingu.

 • objęto ochroną pojedyncze drzewa lub ich grupy na terenie Nadleśnictw Babki i Konstantynowo, dzięki czemu przybyło 6 pomników przyrody na terenie Gminy;

 • przeprowadzono zabiegi na drzewie gatunku dąb, stanowiącym pomnik przyrody, rosnącym przy dworcu kolejowym w Mosinie (opracowano również ekspertyzę dotyczącą stanu zdrowotnego dębu, będącego pomnikiem przyrody, rosnącego na cmentarzu w Radzewicach oraz pomników przyrody na terenie zabytkowego parku „Budzyń”);

 • rozpoczęto procedurę związaną z utworzonym w latach 90-tych XX w. użytkiem ekologicznym „Rosiczkowy staw”, chroniącym śródleśne torfowisko (podjęto działania dla przygotowania nowej uchwały w oparciu o współpracę z Nadleśnictwem Konstantynowo);

 • realizowano bieżące utrzymanie zieleni publicznej, w szczególności parków i skwerów, zieleni w pasach drogowych i przy obiektach publicznych oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów dla zrekompensowania ich ubytków (posadzono 50 nowych drzew, w tym wymieniono 6 starych drzew - głogów, na pierzei północnej rynku w Mosinie);

 • uzyskano dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

 • opracowano inwentaryzację stanu lasów należących do Gminy.

Informacje dotyczące ochrony środowiska przedstawiono także na podstronie raportu Ochrona środowiska.

Wiśnie piłkowane Kanzan Plac Październiki w Mosinie
Wiśnie przy Świetlicy w Daszewicach
Lipy - ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MOSINA

Niniejszy dokument strategiczny został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LII/365/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mosina" (z późn. zm.). Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2033 roku. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym Gminy Mosina oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET s. A. NA LATA 2014-2029

Niniejszy Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI/2584/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029. W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych i nakładów.

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji zadań wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2029.

Harmonogram realizacji zadań wodociągowych

Harmonogram realizacji zadań kanalizacyjnych

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MOSINA

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XX/142/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina. Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania niniejszego Programu jest wprowadzenie równoważącej się struktury przychodów (dochodów) i kosztów (wydatków) a także poprawa wykorzystania i racjonalizacja gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zasób mieszkaniowy Gminy Mosina stanowiły lokale mieszkalne (174 szt. o łącznej powierzchni 11.194,43 m²) oraz lokale użytkowe (44 szt. o łącznej powierzchni 10.078,35 m²). Zadłużenie najemców lokali komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 322.347,28 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zadłużenia najemców lokali komunalnych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Zadłużenie najemców budynków komunalnych w 2020 r.

W ramach usuwania awarii i drobnych napraw wydatkowano kwotę 50.025,77 zł (netto), w ramach której wykonano w szczególności:

 • czyszczenie i wymiana rynien, naprawy przeciekających dachów, uszczelnianie opierzenia , naprawa kominów, ław kominiarskich; usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej;

 • naprawy instalacji elektrycznych;

 • wykonanie zaleceń protokołów pokontrolnych instalacji elektrycznych i przewodów kominowych;

 • wykonanie zaleceń po kontroli ppoż, bhp;

 • drobne naprawy ogrodzeń, chodników, drzwi wejściowych, schodów;

 • naprawa oświetlenia zewnętrznego i części wspólnych;

 • wymiana okien, naprawa instalacji CO, pieców, remonty dachów;

 • zakup i montaż tablic z nazwami ulic;

 • naprawa instalacji oświetleniowej wewnątrz i zewnątrz świetlic,

 • remont klatek schodowych ( Nowa 7);

 • zakup i wymiana wodomierzy 1/2'', 3/4'', DB15,25,32 wraz z wodomierzami w studzienkach - prace w mieszkaniach przesunięte na 2021r. po zniesieniu obostrzeń z tyt. COVID-19.

W ramach kosztów eksploatacji wydatkowano kwotę 114.876,03 zł (netto), która obejmuje w szczególności:

 • koszty utrzymania czystości części wspólnych, koszenie trawy, prace porządkowe wokół budynków, podcięcie drzew i krzaków;

 • akcję zima, uzupełnianie mieszaniny piaski i soli, zakup i transport pojemników;

 • konserwację i naprawy dźwigu osobowego;

 • wypompowywanie wody ze studzienek wodomierzowych;

 • energię części wspólnych, pustostanów;

 • bieżące działania związane z bezpieczeństwem (przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, badanie szczelności instalacji gazowej, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy roczne budynków, opłaty Urzędu Dozoru Technicznego);

 • utrzymanie kotłowni, przeglądy, naprawa, dozór, odczyty wodomierzy, wypompowywanie studzienek;

 • dezynsekcję, zakup środków i materiałów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przegląd i naprawę klimatyzacji.

Ponadto wykonano prace na zlecenie właściciela nieruchomości w budynkach mieszkalnych i użytkowych na kwotę 300.124,01 zł (netto). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano zlecenia na budynkach mieszkalnych, w tym:

 • wykonanie zaleceń pokontrolnych kominiarskich – prace wentylacyjne, remont przewodów kominowych, murowanie kominów;

 • wymiana pieców kaflowych i kotlin kuchennych;

 • prace w poszczególnych lokalach komunalnych (Mosina, Poznańska 18/4 -remont mieszkania; Mosina, Krotowskiego 16/4, Sowiniecka 6C/6, Pożegowska 17/4 - prace porządkowe i remontowe po zmarłym najemcy; montaż furtki oraz lampy na czujnik ruchu, Mosina, Dworcowa 3A; remont naprawa pokryć dachowych, Poznańska 18, Leśna 31 Mosina; przystosowanie dwóch lokali 2A i 2B wg listy przydziałów, Pożegowska 3 Mosina; awaryjna wymiana bojlera C.W.U. na nowy, zakup i montaż, Krotowskiego 14C/6, Mosina; prace elektryczne pokontrolne Fiedlera 3, Pożegowska 10A Mosina

 • zakup siatki do zabezpiecznia - Pożegowska 3B, prace zostaną wykonane w następnych latach;

 • prace zabezpieczające elewację, ciąg komunikacyjny oraz balkony, Poznańska 18, Pożegowska 9, Krotowskiego 16 (Pałac);

 • wymiana pionów kanalizacyjnych Pecna, Główna 18, Dworcowa 3A (usunięcie awarii);

 • naprawa pokryć dachowych Pożegowska 17, Fiedlera 3, Mosina;

 • Krosno, Główna 25 usunięcie awarii kanalizacji (zapadnięta kostka brukowa).