OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCY


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać większość wskaźników oceny plasowało Gminę Mosina w sytuacji sprzyjającej w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej. Wskazać należy na sprzyjającą strukturę wiekową mieszkańców Gminy Mosina – w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej, w Gminie Mosina występuję wyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym czy kreatywnym, co wpływa również na poprawę sytuacji Gminy pod względem wskaźnika zastępowalności pokoleń. Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców Gmina Mosina uzyskała wysoką frekwencję w I i II turze wyborów prezydenckich. To z kolei przełożyło się na dobrą pozycję Gminy w grupie porównawczej. Wskazać jednak należy, że pomimo iż wskaźnik salda migracji przyjmuje wartości dodatnie, a liczba ludności z roku na rok wzrasta, to jednak w wartość wskaźnika z roku na rok spada, co powoduje, że pod względem tego wskaźnika sytuacja Gminy w porównaniu do pozostałych jednostek została określona jako przeciętna.


Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY