ocena ogólna - GOSPODARKA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Mosina na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Gmina Mosina plasuje się na lepszej pozycji. Gmina Mosina wygrywa biorąc pod uwagę wskaźnik struktury własnościowej przedsiębiorstw. Pozytywnie należy ocenić fakt, że uległ zmniejszeniu poziom bezrobocia długotrwałego, co może mieć istotny związek z wysokim poziomem wpisów do rejestru REGON jaki następuje z roku na rok. Warto zaznaczyć, że wysokiemu poziomowi wpisów do rejestru przedsiębiorców towarzyszy jednocześnie bardzo niewielki poziom wypisów z tego rejestru. Analiza aktywności gospodarczej Gminy Mosina wymaga pewnej uwagi ze strony władz Gminy, chociażby w zakresie stosowanej polityki podatkowej czy ułatwień dla inwestorów (zwiększenie powierzchni Gminy objętej MPZP).


Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA