informacje ogólne


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

(zameldowanych na pobyt stały)

32 220

+0,90%

do roku 2019


360

Liczba

urodzeń

306

Liczba

zgonów


Zgłoszenia meldunkowe zarejestrowane w urzędzie w 2020 roku

Na ogólną liczbę mieszkańców wpływają zarejestrowane w danym urzędzie zgłoszenia pobytu stałego i czasowego, wymeldowania z pobytu stałego, zameldowania nowonarodzonych dzieci, zgony ale również zameldowania w innych urzędach, które skutkują jednoczesnym wymeldowaniem z Gminy, a nie są one osobno rejestrowane w Urzędzie.

W roku 2020 w Gminie Mosina liczba ludności wynosiła 32.220 osób. Jest to wzrost w stosunku roku poprzedniego o 0,90%. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim znaczną przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami dokonującymi wymeldowania pobytu stałego. Jest to dowód na atrakcyjność Gminy Mosina. Wpływ na wzrost liczby ludności ma również przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów.

Mieszkańcy Gminy Mosina w 2020 r.

Miejscowością o największej powierzchni jest Krajkowo, zaś o najmniejszej - Sowinki. Największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się Mosina, najmniejszą gęstość zaludnienia odnotowano w Konstantynowie. 40% mieszkańców Gminy zamieszkuje bezpośrednio część miejską Gminy - Miasto Mosina, pozostałe 60% mieszkańców Gminy zamieszkuje część wiejską Gminy Mosina. Biorąc pod uwagę powierzchnię Miasta Mosina, należy wskazać, że gęstość zaludnienia części miejskiej Gminy jest ponad 5-krotnie razy większa niż gęstość zaludnienia całej Gminy. Wynika to przede wszystkim z niewielkiej powierzchni części miejskiej Gminy w stosunku do całości powierzchni. Należy jednak wskazać, że w 2020 r. zarówno w Mieście Mosina jak i pozostałych miejscowościach Gminy następował wzrost liczby mieszkańców, co potwierdzają dane zawarte w tabeli poniżej.

Stan i ruch mieszkańców Gminy w 2020 r. (w osobach)

Wskazać należy, że wzrost liczby ludności w Gminie Mosina następuje od kilku lat, co potwierdzają dane zawarte na wykresie. W strukturze wiekowej mieszkańców dominują osoby w wieku produkcyjnym.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat