WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH

Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Metropolia PoznańStowarzyszenie Metropolia Poznań

Jest to stowarzyszenie gmin i powiatów Aglomeracji Poznańskiej, przez które należy rozumieć: Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz Gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem oraz Tarnowo Podgórne.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.

Ponadto od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO na lata 2014-2020.

"Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań" przyjęty został przez Radę Metropolii Poznań pod koniec 2016 roku i dotyczył okresu 2016-2025. Podstawowym zadaniem Zespołu ds. Zrównoważonej Mobilności Metropolii Poznań jest aktualizacja planu dla okresu 2020-2030. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan) to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich obszarze funkcjonalnym, dla lepszej jakości życia mieszkańców. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Zakłada stworzenie systemu zrównoważonego transportu, który będzie ułatwiał poruszanie się mieszkańców po obszarze metropolii Poznań i będzie dla nich bardziej dostępny. Celem podstawowym planu jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców. W planie wykorzystane zostaną wszystkie dostępne środki transportu – tramwaje, autobusy, koleje, samochody i inne środki, w tym rowery. Zaktualizowanie i wprowadzenie w życie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii Poznań przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia hałasu i ograniczenia zmian klimatycznych, co na pewno wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców metropolii Poznań.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań podjęło działania służące wsparciu osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie pandemii. Mieszkańcy gmin i miast, w tym mieszkańcy Mosiny, mogli do końca 2020 r. korzystać z nieodpłatnej profesjonalnej pomocy psychologiczno-terapeutycznej, obejmującej: konsultację, poradnictwo psychologiczne i psychoedukację oraz terapię traumy. Usługi świadczone będą zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp, Zoom, Skype, a także telefonicznie.

Do końca 2020 roku przeprowadzone było Badanie Klimatu Rowerowego. Przystąpiło do niego 90 samorządów z całej Polski, w tym Poznań oraz 21 miast i gmin Metropolii Poznańskiej. Każdy cyklista mógł ocenić warunki infrastrukturalne, bezpieczeństwo i relacje na linii rowerzyści-kierowcy. Wyniki testu umożliwiły stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju. Dały możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Podjęto uchwałę (nr 8/2020) w sprawie wysokości dodatkowej składki członkowskiej na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań. Założeniem tworzonego Systemu jest usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych w zakresie planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym również w obszarze turystyki oraz promocji poprawy wizerunku. MeSIP pozwoli na rozwój elektronicznych systemów dostępu do usług publicznych i na wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim. Metropolitalny System Informacji Przestrzennej jest pionierskim projektem w skali kraju i jednym z pierwszych w Europie.

Podjęto uchwałą (nr 9/2020) na mocy, której Rada Metropolii wyraziła wolę zgłoszenia projektu i rozdysponowania środków celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 na terenie Metropolii Poznań. Członkowie stowarzyszenia chcieli kwotę 11 431 741 zł przeznaczyć na sprzęt medyczny, ambulanse, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji. Decyzje o wskazanych zakupach podejmowane były w uzgodnieniu z przedstawicielami szpitali samorządowych z terenu Metropolii Poznań. Wnioskodawcą proponowanego projektu były Metropolia Poznań i Województwo Wielkopolskie, a po jego akceptacji był on realizowany w partnerstwie z Miastem Poznań i Powiatami Poznańskim, Śremskim, Obornickim i Szamotulskim.

Metropolia Poznań przyjmuje od końcówki 2020 r. zgłoszenia do "Odważ się na zdrowie". Celem projektu jest wsparcie mieszkańców Metropolii w walce z nadwagą i otyłością. Dla uczestników powstanie harmonogram zajęć fizycznych oraz konsultacji z dietetykiem i psychologiem. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły, do 2022 roku. Projekt skierowany jest dla osób, które mieszkają lub pracują na terenie samorządów tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań - w Poznaniu, powiecie poznańskim, gminie Szamotuły, Oborniki, Skoki lub Śrem. Uczestnicy projektu uzyskają półroczne wsparcie dietetyka, trenera i psychologa. Dzięki temu mogą zmienić swoje nawyki żywieniowe tak, by poprawić indeks masy ciała. Dietę uzupełnia zestaw ćwiczeń przygotowany przez specjalistów i dopasowany do konkretnych osób. Psycholog pomoże wytrwać w realizacji zaleceń żywieniowych i treningowych. Autorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Program jest finansowany ze środków i na zasadach określonych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na jego realizację w Wielkopolsce przeznaczono środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 14 025 000 PLN (85%). Pozostałe 15% będzie finansowane ze środków Budżetu Państwa oraz wkładu własnego beneficjentów. Dla części realizowanej na terenie Metropolii wkład własny Stowarzyszenia Metropolia Poznań wyniesie 261 566 zł.

Składka członkowska za 2020 rok: 23.137,12 zł
Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia LGD Lider Zielonej WielkopolskiStowarzyszenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców obszaru LGD. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, równość szans, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Lokalna Grupa działania skupia 13 gmin.

W ramach tej współpracy Gmina Mosina może korzystać m.in. z różnego rodzaju grantów. W 2020 r. Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, przy współpracy z Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, realizował program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W ramach programu Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina składał wniosek na prowadzenie treningów Taekwondo Olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina.

Z oferty LZW mogą korzystać zarówno organizacje pozarządowe, do których kierowane są środki w postaci grantów, jak i mieszkańcy i przedsiębiorcy. Dodatkowo, LZW w ramach projektów współpracy z innymi LGD, organizuje szkolenia, warsztaty (w tym w Gminie Mosina) oraz wyjazdy studyjne, które mają na celu zdobywanie dobrych praktyk.

Składka członkowska za 2020 rok: 32.452,00 zł

Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 r. i obecnie skupia 109 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich.

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Składka członkowska za 2020 rok: 5.456,00 zł

Zdjęcie przedstawia logo Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych

Współpraca odbywa się od wielu lat, na różnych poziomach. Głównym celem WOKiSS jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez działania edukacyjno - doradcze oraz informacyjno – wydawnicze.


Składka członkowska za 2020 rok: 14.880,00

Koszty służby przygotowawczej: 3.120,00 zł


Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej

To opiniotwórcze centrum informacji, platforma wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy osobami związanymi z sektorem samorządowym. Gmina Mosina aktywnie korzysta z dostępu do wielu artykułów prasowych i bazy wiedzy, publikuje materiały dotyczące Gminy Mosina, w tym oferty inwestycyjne.

W 2020 roku w ramach pakietu błękitnego, gmina otrzymała możliwość m.in.:

 • dostępu do bieżących informacji z zakresu m.in. zmian prawa, przepisów, dostęp do dokumentów (ustawy, rozporządzenia- bieżąco aktualizowanych), informacji z zakresu edukacji, ochrony środowiska, programów itp;

 • publikacji informacji przesyłanych przez Samorząd w „Wiadomościach Klubowych”;

 • stworzenia Wizytówki Samorządu;

 • archiwizowania przesłanych informacji na podstronie samorządu;

 • publikacji ofert inwestycyjnych w zakładce „Zainwestuj w gminie”;

 • zamieszczania informacji w „Kalendarium” na głównej stronie Serwisu Samorządowego PAP;

 • Samorząd otrzymuje Codzienny Newsletter Informacyjny oraz Piątkowy Newsletter Klubowy, Newsletter Edukacyjny Serwisu Samorządowego.

Cena za pakiet błękitny: 2.460,00 zł
Zdjęcie przedstawia logo Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznejpoznańska lokalna organizacja turystyczna

Gmina Mosina jest członkiem Stowarzyszenia od 2002 r.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest promocja turystyczna aglomeracji poznańskiej. Ten cel realizujemy poprzez oferty naszych członków. Nasze działania są skierowane na rozpowszechnianie informacji oraz kontakt z mediami, przygotowanie publikacji, ale też szkolenia dla branży turystycznej i inne formy aktywności. Poniżej zamieszczamy wybór podejmowanych przez nas działań.


Składka członkowska za 2020 rok: 7.000,00 zł

Główne zadania i przedsięwzięcia zrealizowane z tą organizacją w 2020 r.:


Promocja podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu w lutym 2020 r.

Na stoisku dystrybuowane były publikacje Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz publikacje Gminy Mosina. Gości targów informowano o walorach turystycznych Gminy Mosina, m.in. o Muzeum – Pałacu w Rogalinie, Mosińskiej Kolei Drezynowej, Dębach Rogalińskich, szlakach rowerowych, Wielkopolskim Parku Narodowym i Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach. Stoisko ozdabiało zdjęcie Muzeum Pałacu w Rogalinie.


Nowe wydanie publikacji „Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania”

W 2020 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przygotowanie i druk nowego wydania publikacji „Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania” w nakładzie 16 600 sztuk w wersji polskiej, 4000 sztuk w wersji angielskiej i 4000 sztuk w wersji niemieckiej. W publikacji, która zostanie wydrukowana pod koniec 2020 roku, znajdą się następujące obiekty z terenu Gminy Mosina: Pałac w Rogalinie, Dęby Rogalińskie, Mosińska Kolej Drezynowa, Galeria Sztuki w Mosinie, Wielkopolski Park Narodowy, Trasy Trzech Aktywności w WPN, Pierścień Rowerowy dookoła Poznania oraz questy i gry turystyczne z terenu gminy i punkty informacji turystycznej: Gminne Centrum Informacji w Mosinie oraz sezonowy punkt w Rogalinie.


Cykl „Turystyczne PLOTki”

W 2020 roku z inicjatywy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej rozpoczęto cykl artykułów pt. „Turystyczne PLOTki” prezentujący ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej (w tym Gminy Mosina). Artykuły przygotowywane przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną publikowane są w cyklu miesięcznym w informatorach samorządowych gmin członkowskich, Prasowej Powiatowej 17. oraz Naszym Głosie Poznańskim. Dotychczas ukazało się 11 artykułów, każdy w nakładzie ponad 100 000 egzemplarzy różnych periodyków. Poszczególne artykuły były również publikowane na stronach internetowych gmin członkowskich Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w tym na stronie Gminy Mosina.


„Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty”

W 2020 roku powstał „Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty” Powiatu Poznańskiego, przygotowany we współpracy z Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną, która uczestniczyła w tworzeniu publikacji na etapie tworzenia założeń, przygotowywania treści, konsultacji projektu i promocji. Spośród 15 tras zawartych w przewodniku, dwie przebiegają przez teren Gminy Mosina. Przewodnik był szeroko promowany, m.in. w TVP Poznań i w mediach Powiatowej 17. Na profilu Facebook Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zorganizowano cykliczny konkurs z nagrodami, który dotyczył poszczególnych tras z przewodnika.


Wsparcie w trakcie pandemii

W ramach działań wspierających w trakcie pandemii Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna znalazły się: gromadzenie i udostępnianie bieżących informacji na temat sytuacji w branży, organizacja cyklicznych spotkań i szkoleń online, popularyzacja obiektów prowadzących działalność gastronomiczną na wynos lub z dowozem (m.in. lista z terenu Gminy Mosina), popularyzacja sposobów na promocję branży (m.in. vouchery, Polski Bon Turystyczny), stałe przypominanie o atrakcjach okolic Poznania w mediach społecznościowych, prezentacja wartościowych materiałów online dotyczących oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej (w tym Gminy Mosina), przygotowanie i udostępnienie listy pomysłów na atrakcyjne treści w mediach społecznościowych (m.in. quizy, puzzle itp.)


Wsparcie w okresie sezonu turystycznego

Gdy warunki epidemiczne na to pozwoliły na przełomie wiosny i lata 2020 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna podejmowała inicjatywy na rzecz bezpośredniej promocji atrakcji turystycznych aglomeracji poznańskiej. W ramach kampanii #WracamyDoGry w kilku miastach Polski pojawiły się billboardy i citylighty, pojawiły się również odpowiednie materiały internetowe. W kampanii promowano również Gminę Mosina. Na początku lata prowadzono również działania promujące mikroturystykę, m.in. powstała internetowa Mapa Letnich Atrakcji wokół Poznania, prezentująca ponad 100 inspiracji na wycieczki w pobliżu Poznania, pogrupowanych w kilka kategorii tematycznych. Na mapie znalazło się szereg propozycji z terenu Gminy Mosina. Mapa cieszyła się bardzo dużą popularnością.


Film „Tarapaty 2” i książka „Klątwa Lucyny czyli Tarapaty 2”

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna była koproducentem filmu „Tarapaty 2”, którego akcja dzieje się w Poznaniu i okolicy, m.in. na terenie Gminy Mosina (Wielkopolski Park Narodowy, Jezioro Góreckie, Muzeum Przyrody). Wykorzystując premierę filmu i towarzysząca mu książka, które miały miejsce w 2020 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna we współpracy z innymi podmiotami (m.in. Gminą Mosina) podjęła szereg działań łączących promocję filmu i książki z promocją miejsc, które były inspiracją dla ich twórców. Były to: konkursy, przygotowanie ścieżki zwiedzania śladami bohaterów w aplikacjach turystycznych Mosiny, Puszczykowa i Poznania, przygotowanie ulotki śladami bohaterów (w wersji elektronicznej), przygotowanie pakietów w ramach Polskiego Bonu Turystycznego, umożliwiających odwiedzenie filmowo-książkowych miejsc.


Mosińska Karta Mieszkańca

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w 2020 roku została partnerem Mosińskiej Karty Mieszkańca oferując 10% zniżki na wszystkie produkty promocyjne, w tym kartki pocztowe, maskotki, koszulki, skarpetki, maseczki, magnesy i kubki, z wyjątkiem publikacji.


Wypracowanie zasad współpracy Muzeum Pałacu w Rogalinie z przewodnikami turystycznymi – koordynacja (kontynuacja działań)

W 2018 roku wypracowano założenia pilotażowego programu współpracy pomiędzy Muzeum Pałac w Rogalinie a przewodnikami turystycznymi. Została zorganizowana pierwsza edycja kursu dla przewodników, podczas którego specjaliści z Muzeum Pałac w Rogalinie przedstawili kompleksową wiedzę na temat założenia pałacowo-parkowego w Rogalinie. Kurs został zakończony egzaminem, w wyniku którego ponad 30 przewodników turystycznych uzyskało certyfikaty, wydawane przez PLOT, uprawniające do oprowadzania grup po wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie (Galerii obrazów, Powozowni, Gabinecie londyńskim i galerii antenatów). Certyfikaty zostały wydane na okres 1 roku. Koordynatorem całości przedsięwzięcia była Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. W 2019 roku projekt kontynuowano. Odbyła się druga edycja szkolenia oraz drugi egzamin, w którym uczestniczyły osoby pragnące przedłużyć uprawnienia oraz nowi uczestnicy. W efekcie egzaminu (w zależności od uzyskanego wyniku) część osób uzyskała certyfikaty uprawniające do oprowadzania grup po wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie na okres 5 lat, a część – na okres 1 roku. W 2020 roku projekt kontynuowano.


Działalność punktów informacji turystycznej prowadzonych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną

W ramach punktów informacji turystycznej w Poznaniu: Stary Rynek oraz Dworzec Główny PKP popularyzowano informacje na temat walorów turystycznych Gminy Mosina, m.in. odpowiadając na pytania gości, rekomendując wybrane miejsca oraz dystrybuując publikacje własne (m.in. publikację Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania) oraz pozyskane z zewnątrz (np. z Gminy Mosina, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej). Prowadzona była również sprzedaż publikacji dotyczących Gminy Mosina: mapy Wielkopolskiego Parku Narodowego, mapy Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania, mapy Mosiny, przewodnika rowerowego po Wielkopolsce oraz pocztówek z Rogalina oraz Gry memo Poznań i okolice z turystyczną mapą rysunkową. Dla punktu IT na Starym Rynku w Poznaniu zakupiono ekran, który służył do wyświetlania plakatów wydarzeń – m.in. z terenu Gminy Mosina.


Akcja Na tropie skarbów.

W 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim i innymi partnerami zainaugurowała akcję promocyjną questów pt. Na tropie skarbów (www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow). W ramach akcji przygotowano ulotkę promocyjną (Kartę Przygody). Uczestnicy akcji powinni przejść trasy 6 wybranych questów z terenu powiatu poznańskiego, by otrzymać zestaw upominków. W ramach akcji promowany jest quest Mosina w XIX wieku, a Kartę Przygody i upominki można było odebrać w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. W 2020 roku akcję kontynuowano na dotychczasowych warunkach.


Portal www.poznan.travel i profile facebook Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W 2020 roku na profilach www.facebook.com/poznan.travel oraz www.facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna regularnie pojawiały się wpisy dotyczące oferty turystycznej okolic Poznania, wśród których znalazły się informacje na temat Gminy Mosina, dotyczące m.in. Mosińskiej Kolei Drezynowej, aplikacji turystycznej Gminy Mosina, filmu Mój ojciec dęby i my, Wielkopolskiego Parku Narodowego, obiektów gastronomicznych realizujących sprzedaż na wynos, Galerii Sztuki w Mosinie. Portal www.poznan.travel prezentuje informacje na temat oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej, w tym atrakcji turystycznych i wydarzeń z terenu Gminy Mosina.


Szlak Smaki Powiatu Poznańskiego.

W 2020 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspierała prace nad tworzeniem Szlaku Smaki Powiatu Poznańskiego m.in. gromadząc i przekazując informacje na temat obiektów i wydarzeń, które mogłyby stać się elementami szlaku. Stowarzyszenie było również partnerem organizowanych cyklicznie konkursów z cyklu „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”.


Szkolenie dla pracowników punktów informacji turystycznej oraz pracowników promocji z gmin członkowskich.

W styczniu 2020 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowała kolejną edycję szkolenia pt. Atrakcje turystyczne okolic Poznania 2019. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele punktów informacji turystycznej z terenu aglomeracji poznańskiej oraz pracownicy gmin członkowskich zajmujący się promocją, w tym przedstawiciel gminy Mosina.


Regularnie przesyłano do pracowników Gminy Mosina i/lub Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego informacje na temat konkursów, akcji promocyjnych, grantów i szkoleń. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna uczestniczyła w tworzeniu założeń Otwartego Konkursu Ofert Powiatu Poznańskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Systematyczne przekazywanie informacji na temat oferty turystyczne aglomeracji poznańskiej (w tym nowości z terenu Gminy Mosina) do punktów informacji turystycznej z Poznania i terenu Metropolii Poznań.


Związek Międzygminny ”Schronisko dla Zwierząt”

Związek tworzony jest przy udziale Gmin: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz

Związek powstał celem wspólnego wykonywania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gmin wchodzących w skład Związku oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, w gminie Kostrzyn. Ilość przyjętych przez Schronisko zwierząt, z terenu Gminy Mosina, przedstawia poniższa tabela:


Składka członkowska za 2020 rok: 194.712,00 zł


Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi

Aktualnie członkami Stowarzyszenia jest 26 gmin. Są to samorządy lokalne o znaczących związkach terytorialnych, które uznały, iż podstawą skutecznej ochrony środowiska naturalnego w Polsce jest szeroko pojęta edukacja oraz dobre, spójne prawo gwarantujące i umożliwiające partnerską współpracę oraz zrównoważony rozwój. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia jest Przemysław Mieloch- Burmistrz Gminy Mosina.


Stowarzyszenie miało i ma na celu skupienie przede wszystkim lokalnych samorządów, które terytorialnie związane są z obszarami 23 parków narodowych oraz gmin, na obszarze których występują tereny objęte innymi formami ochrony przyrody.


Celem statutowym Stowarzyszenia jest wsparcie działań Samorządów posiadających na swoim terenie obszary prawnie chronione dążących do ich rozwoju, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucji międzynarodowych, innych instytucji i podmiotów oraz osób fizycznych;

 • współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia;

 • współpraca w zakresie promocji członków Stowarzyszenia;

 • dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji środowiskowej z racji utraconych dochodów z obszarów prawnie chronionych;

 • pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody na terenie członków Stowarzyszenia;

 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem;

 • realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.


Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest likwidacja źródeł konfliktów na styku: tereny prawnie chronione, a społeczności lokalne, poprzez kształtowanie prawa i świadomości społecznej. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli za pewnik, że ochrona przyrody jest bezwzględnie konieczna, ale nie może ona odbywać się kosztem i z naruszeniem praw społeczności lokalnej, samorządów oraz podmiotów działających na danym terenie. Należy znaleźć tzw. „złoty środek”, który zapewni harmonijny rozwój i współistnienie, bez naruszania prawa, praw nabytych, a także tradycji usankcjonowanych historycznie.


Składka członkowska za 2020 rok: 1.947,12 zł.


Zdjęcie przedstawia logo Zakładu Doskonalenia Zawodowego

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Z POZNANIA

Mając na uwadze potrzeby edukacji i reedukacji zawodowej pracowników przedsiębiorstw oraz potrzeby rynku pracy, wykorzystując dotychczasowe wieloletnie bogate doświadczenie edukacyjne Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Poznania, w dniu 27 stycznia 2020 r. zaktualizowano porozumienie o współpracy z Gminą Mosina. Poprzednie porozumienie wygasło z końcem 2019 roku.

W ramach prowadzonej od kilku lat współpracy realizowane są potrzeby szkoleniowe mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i instytucji działających na terenie naszej gminy. Dzięki współpracy mieszkańcy zdobywają lub poszerzają swoje kompetencje zawodowe na kursach m.in. komputerowych i językowych oraz w wielu przypadkach, w zależności od charakteru projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych mają możliwość odbycia stażu zawodowego, jak również podjęcia po nim pracy, co znacząco ułatwia uczestnikom wejście lub powrót na rynek pracy.Zdjęcie przedstawia logo Porozumienia ZGO Jarocin

ZGO Jarocin

9 grudnia 2020 r., w siedzibie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i Burmistrz Gminy Jarocin Adam Pawlicki podpisali Porozumienie Międzygminne w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2021 r. Gmina Mosina stała się jego kolejnym członkiem Porozumienia, które zrzesza już 22 samorządy.