Jednostki organizacyjne i Spółki Gminne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

12 935 088

+5,72%

do roku 2019


12 877 592

Wydatki na realizację zadań bieżących w administracji publicznej

10 224 536

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

8 312 149

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego


urząd Miejski W MosinieDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Mosina

Statut przyjęty uchwałą Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. W 2021 r. ogłoszono tekst jednolity Statutu.

W 2020 r. Rada Miejska dwukrotnie dokonała zmian w treści Statutu Gminy Mosina:

 • uchwałą Nr XXVII/209/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina;

 • uchwałą Nr XXXVI/298/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina.


regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie przyjęty zarządzeniem Nr 223/2019 Burmistrza Gminy Mosina z 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

W 2020 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu zmieniano czterokrotnie:

  • zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie;

  • zarządzeniem Nr 71/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie;

  • zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie;

  • zarządzeniem Nr 116/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.


regulamin pracy urzędu Miejskiego

Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie przyjęty został Zarządzeniem Nr OR 00501.371.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie, zmieniony Zarządzeniem Nr SG.00501.454.2013.JOK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr OR.00501.102.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 maja 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr OR.0050.94.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2019 r.

W 2020 r. Burmistrz Gminy Mosina nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego.


zatrudnienie w urzędzie Miejskim w Mosinie w 2020 r.

W 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie zatrudniano 107 pracowników, w tym 95% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie nie zmieniło się w stosunku do stanu na koniec 2019 r. Główną przyczyną zwolnień było rozwiązanie współpracy na mocy porozumienia stron, lecz niekiedy zwolnienia związane były z zakończeniem okresu obowiązywania umowy, bądź z otrzymanymi urlopami wychowawczymi.

Działalność poszczególnych jednostek organizacyjnych

Urzędu w 2020 r.

W 2020 r. największą aktywnością wykazał się Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Jednostka ta wydała aż 1 087 postanowień, 404 decyzje oraz 384 zaświadczenia. Drugim Referatem, którego zaangażowanie w działalność Urzędu można wyróżnić na tle pozostałych wydziałów był Referat Mienia Komunalnego. Pracownicy owego wydziału wydali 1 099 decyzji oraz 19 postanowień. Funkcjonowanie Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej koncentrowało się na wydawaniu zaświadczeń. W roku ubiegłym urzędnicy tej komórki organizacyjnej wydali ich 597. W przypadku Referatu Oświaty i Sportu większość wydanych decyzji odnosiła się do przyznawania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Część z nich dotyczyła też zasiłków szkolnych oraz młodocianych pracowników. Działalność Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa skupiała się wokół kwestii dotyczących usunięcia drzew i kwestii spornych z tym związanych. To właśnie w tej dziedzinie wydano najwięcej decyzji.Jednostki organizacyjne gminyZdjęcie przedstawia widok na budynek Przedszkola Nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie

przedszkole Nr 2 "Wesołe Skrzaty" w mosinie


Mosina ul. Budzyńska 12


Dyrektor: Anna Szuba

Zatrudnienie w 2020 r.: 13,25 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Przedszkola Nr 3 w Mosinie

przedszkole Nr 3 w mosinie


Mosina ul. Topolowa 6


Dyrektor: Elżbieta Jędrowiak

Zatrudnienie w 2020 r.: 24,88 etaty


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Przedszkola Nr 4 w Mosinie

przedszkole Nr 4 "Bajkowy Domek" w mosinie


Mosina ul. Kasprowicza 28


Dyrektor: Zuzanna Tylska

Zatrudnienie w 2020 r.: 16,25 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Przedszkola w Wiórku

przedszkole w Wiórku


Wiórek ul. Szkolna 11


Dyrektor: Dominika Bąbała

Zatrudnienie w 2020 r.: 13,75 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Mosinie


Mosina ul. Szkolna 1


Dyrektor: Ewa Agnieszka Szymańska

Zatrudnienie w 2020 r.: 74,59 etaty


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Mosinie


Mosina ul. Sowiniecka 75


Dyrektor: Alicja Trybus

Zatrudnienie w 2020 r.: 76,82 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej w Rogalinku

Szkoła Podstawowa w Rogalinku


Rogalinek ul. Poznańska 19


Dyrektor: Monika Szufnarowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 29,87 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej w Rogalinie

Szkoła Podstawowa w Rogalinie


Rogalin ul. Poznańska 8


Dyrektor: Anna Bąk

Zatrudnienie w 2020 r.: 27,61 etatówZdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej w Czapurach

Szkoła Podstawowa W Czapurach


Czapury ul. Poznańska 78


Dyrektor: Maria Kozal

Zatrudnienie w 2020 r.: 36,15 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej w Daszewicach

Szkoła Podstawowa w Daszewicach


Daszewice ul. Szkolna 16


Dyrektor: Katarzyna Skrzypczak

Zatrudnienie w 2020 r.: 34,47 etaty


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej w Krośnie

Zespół szkół w Krośnie


Krosno ul. Główna 42; ul. Główna 43

Dyrektor: Karina Rzepecka

Zatrudnienie w 2020 r.: 79,69 etatówZdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej w Krosinku

Szkoła Podstawowa w Krosinku


Krosinko ul. Wiejska 43


Dyrektor: Bogumiła Woroch

Zatrudnienie w 2020 r.: 35,08 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na budynek Szkoły Podstawowej w Pecnej

Szkoła Podstawowa w Pecnej


Pecna ul. Szkolna 19


Dyrektor: Małgorzata Sroczyńska

Zatrudnienie w 2020 r.: 38,94 etatów


ośrodek pomocy społecznej


Mosina ul. Dworcowa 4


Kierownik: Lidia Skupin-Wójtowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 21 pracowników

ośrodek Sportu i Rekreacji


Mosina ul. Konopnickiej 1


Kierownik: Waldemar Demuth

Zatrudnienie w 2020 r.: 19 pracowników


Mosiński Ośrodek Kultury


Mosina ul. Dworcowa 4


Dyrektor: Marek Dudek

Zatrudnienie w 2020 r.: 10 pracowników

Galeria Sztuki w Mosinie


Mosina ul. Niezłomnych 1


Dyrektor: Dorota Strzelecka

Zatrudnienie w 2020 r.: 4 pracowników


Mosińska biblioteka publiczna


Mosina ul. Dworcowa 4


Dyrektor: Karolina Talarczyk-Wieczorek

Zatrudnienie w 2020 r.: 13 pracownikówSpółki GminneMosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Decyzja o utworzeniu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zapadła na mocy uchwały Nr XII/108/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 1999 r. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Mosina. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.104.000 zł i dzieli się na 3.104 udziały po 1.000 zł każdy.

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki głównym przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu. W chwili obecnej zasoby mieszkaniowe Mosińskiego TBS Sp. z o.o. składają się ze 170 mieszkań o łącznej powierzchni 8288,8 m2 oraz 2 lokali usługowo – handlowych o łącznej powierzchni 76,4 m2.

W 2020 r. funkcję Prezesa, a tym samym Dyrektora Spółki pełnił Norbert Kacprzak. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób, Przewodniczącego - Zygmunta Kmiecika oraz dwóch Członków Rady - Magdaleny Majchrzak oraz Elżbiety Mikołajczak. W 2020 r. w Spółce zatrudnione były 2 osoby.

Spółka w ciągu ostatnich trzech lat generowała zyski rzędu:

 • 171.687,17 zł w roku 2018;

 • 308.043,00 zł w roku 2019;

 • 506.570,98 zł w roku 2020.

W badanym okresie struktura przychodów pozostawała niemalże niezmienna. W roku ubiegłym można odnotować niewielkie zmniejszenie wartości przychodów netto ze sprzedaży względem przychodów finansowych. W odniesieniu do kosztów, względem roku 2019, można zauważyć wzrost udziału kosztów działalności operacyjnej, wzrost pozostałych kosztów operacyjnych, a także istotne obniżenie kosztów finansowych.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Zakład utworzony został w roku 1991 na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Mosinie W 1994 roku nadano mu statut. Od 1 kwietnia 2011 roku Zakład Usług Komunalnych został przekształcony w jednoosobową spółkę gminy Mosina pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie z siedzibą w Mosinie ul. Sowiniecka 6G .

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Mosina. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 380 200 zł i dzieli się na 87 604 udziały po 50 zł każdy.

Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Mosina w zakresie usług komunalnych. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakładania, utrzymywania i konserwacji terenów zielonych, utrzymania dróg, ulic, placów oraz ich zabezpieczenie w okresie zimowym, utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, prowadzenia komunikacji miejskiej oraz przewozów szkolnych, przeprowadzania badań technicznych pojazdów, robót budowlanych i rozbiórkowych, zarządzania nieruchomościami, konserwacji i remontów budynków, zarządzania targowiskiem gminnym, obsługi punktu czasowego zwierząt bezdomnych, obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.

W 2020 r. funkcję Prezesa pełnił Jan Gurgun.

Spółka w ciągu ostatnich trzech lat generowała zyski/straty rzędu:

 • -518.469,89 zł w roku 2018;

 • 551.470,83 zł zł w roku 2019;

 • 526 083,28 zł w roku 2020.

Struktura uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów w latach 2018-2020

W badanym okresie, w przedsiębiorstwie, można zaobserwować zwiększające się z roku na rok przychody netto ze sprzedaży. Struktura kosztów działalności operacyjnej pozostaje praktycznie niezmienna. Koszty działalności operacyjnej zwiększają się proporcjonalnie do osiąganych przychodów netto ze sprzedaży.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie utworzone zostało w 2016 r. na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Mosina. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 915 000 zł i dzieli się na 1 830 udziały po 500 zł każdy.

Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina. Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb Gminy Mosina w zakresie usług komunalnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Mosina (odpady zmieszane i segregowane, wielkogabarytowe, bioodpady), prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), obsługi komunikacji zbiorowej Gminy Mosina oraz ochrony danych osobowych.

W 2020 r. funkcję Prezesa pełnił Jan Gurgun.

Spółka w ciągu ostatnich trzech lat generowała zyski/straty rzędu:

 • -316.988,30 zł w roku 2018;

 • 389.534,90 zł zł w roku 2019;

 • 293.966,28 zł w roku 2020.

Struktura uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów w latach 2018-2020

W badanym okresie, w przedsiębiorstwie, można zaobserwować zwiększające się z roku na rok przychody netto ze sprzedaży. Rosną również koszty działalności operacyjnej. Wśród tej grupy wydatków największą część stanowią wynagrodzenia (40% poniesionych kosztów działalności operacyjnej) oraz usługi obce (33% poniesionych kosztów działalności operacyjnej). W przypadku tych można zauważyć konieczność znacznego zwiększenia nakładów na tę grupę kosztową.

„Park Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie

Spółka powołana została mocą uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Mosina. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 700 000 zł i dzieli się na 3.700 udziałów po 1.000 .

Zgodnie z uchwałą przedmiotem działalności powoływanej spółki prawa handlowego pn. Park Strzelnica sp. z.o.o. będzie m.in wybudowanie krytego basenu wraz z infrastrukturą oraz administrowanie i zarządzanie obiektem, którego koszt wyniesie co najmniej 30 milionów złotych.

Działalności firmy zaklasyfikowano jako działalność obiektów sportowych, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozostała działalność związana ze sportem, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

W 2020 r. funkcję Prezesa pełnił Włodzimierz Koralewski. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób - Pauliny Kubackiej, Rafała Ratajczaka oraz Adama Wdowickiego.

Struktura uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów w 2020 r.

W 2020 roku Spółka rozpoczęła swe działania i wygenerowała stratę rzędu 202.999,79 zł. Przedsiębiorstwo nie osiągnęło żadnych przychodów, a niemalże całość poniesionych kosztów odnosiła się do kosztów działalności operacyjnej. Wśród tej grupy największą część stanowiły wynagrodzenia (71% poniesionych kosztów działalności operacyjnej) oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (12% poniesionych kosztów działalności operacyjnej).